تبِ ایران در سوئد

Shargh - - سياست - پیام غیاثی

طبق اطلاعــات مرکز آمار کشــور ســوئد، بیش از ۷۰ هــزار نفر از جمعیت ۱۰میلیونی این کشــور را ایرانیان تشکیل میدهند؛ اقلیتی پرجمعیت که خود مجموعهای است از انواع و اقسام مهاجران ایرانی: مهاجران سیاســی، مهاجــران جنگ هشتســاله، مهاجــران اقتصــادی و اخیــرا جمعیــت نوظهور دانشجویان ایرانی.

شــاید تصور عمومی از ایرانیان خارج از کشــور جمعیتی به لحاظ سیاســی اساسا ناهمسو و معاند با حکومت باشد. عدهای مشارکت ناچیز این دسته از ایرانیان در انتخابات ریاستجمهوری را نیز شاهدی بر این مدعا میگیرند. برآورد دقیقی از تعداد ایرانیان خارج از کشــور که مــورد اجماع آمارها باشــد، در دســترس نیســت. اما برآوردهای تخمینی حاکی از جمعیتی بیش از ســه میلیون ایرانــی مقیم خارج اســت؛ جمعیتی که به گفته آقای قشقاوی، معاون وزیــر امور خارجــه، بیش از ۲.۵ میلیــون نفر از آن واجد شــرایط شــرکت در انتخابات هستند. با وجود این، ســهم این دســته از ایرانیان در انتخابات ۱۳۹۲ فقط کمی بیشتر از صد هزار رأی بود.

بر کســی پوشــیده نیســت که تعداد زیــادی از مخالفان سیاســی جمهوری اســلامی ایــران مقیم خارج از کشــور هســتند. با وجود این، اگر با مصائب رأیدادن در خارج از کشــور آشنا باشید، درصد پایین مشــارکت در انتخابــات را ضرورتا آینــهای تمامنما از جهتگیری سیاســی این دســته از ایرانیان تلقی نخواهید کرد. سختیهایی مانند شهربهشهر به دنبال صندوق رأیگشتن، مرخصی از کار، سفر به پایتخت، غلبه بر ترس انگشتنماشدن و برخوردهای فیزیکی اقلیتی هوچیگر و امثالهم.

اما از همه مهمتر تغییر ترکیب جمعیتی و بهتبع آن الگوی رفتاری اقلیت مهاجران ایرانی است. برای مثال در کشــور ســوئد یکی از تغییرات اخیر، متأثر از جامعــه نوظهور دانشــجویان مهاجــر ایرانی بوده است. در یک دهه گذشــته جمعیتی چندهزارنفری از دانشــجویان ایرانی به ســوئد مهاجرت کردهاند. جمعیتی کــه امروز بهمرور در حال جذبشــدن به بــازار کار و بســتن نطفه زندگی جدیــدی در غربت اســت. مهمترین ویژگی این جامعه نوظهور و نسل پســاانقلاب، در کنار تحصیلات عالیه، نداشتن تجربه دســت اول از تنشها و کشمکشهای اوایل انقلاب و جنگ اســت. نداشــتن این تجربه دست اول باعث شــده تا کمتر در مسائل ســالهاي دهه ۶۰ گیر کند. درعوض تجربه پررنگی از فرازونشــیبهای سنگین جامعــه ایران بعــد از جنــگ هشتســاله را یدک میکشــد و فهم جمعیِ تروتــازه و خاکنگرفتهای از تفاوتهای هفت دولت پــس از جنگ دارد. تأثیر برخی از این دولتها بر تجربه زیسته خود در خارج از کشور را نیز بهخوبی لمس کرده است.

همین امر موجب شده تا با وجود همه سختیها، ناملایمتیهــا و محدودیتهایــی کــه ایــن نســل پســاانقلاب در نوجوانی و جوانی تحمل کرده است، فهــم و درکــش از جامعه ایران عموما خاکســتری باشــد. دســتهبندیهای سیاســی را بــاور میکند. جدالهــای سیاســی را جــدی میگیــرد، نزاعهای سیاســیون را زرگــری نمیداند و غالبــا برای خود و همنسلانش حدی از کنشگری و فاعلیت قائل است. از قضا همین روحیه باعث شده تا در مهاجرت نیز به تکاپوی شرکت در انتخابات بیفتد.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.