مکرون و پرونده سوریه

Shargh - - جهان -

پس از پیروزی «امانوئــل مکرون» در انتخابات ریاستجمهوری فرانســه، چند جوان عربتبار در اطــراف موزه «لوور» پاریس گرد آمده و درحالیکه میرقصیدند به فرانسوی میخواندند: «در فرانسه میمانیم»!

تردیدی وجود نــدارد که فرانســویان عربتبار که تعدادشــان هــم زیاد اســت، از اینکــه مارین لوپن، رهبر حزب دســت راســت، شکســت خورد بهشدت خوشحال هســتند؛ زیرا حزب او گرایشاتی نژادپرستانه داشــت و بهشدت مخالف مهاجرت و درعوض طرفدار بستن مرزها بود. کشورهای عربی نیز که از حرفهای نژادپرستانه «مارین لوپن» علیه مســلمانان و تعــدادی از دولتهــای عرب دچار وحشت شده بودند، با شکست لوپن آرام گرفتند.

اینــک مکرون کلید کاخ الیــزه و رازهایش را در دست گرفته و جانشین «فرانسوا اولاند» شده است. امید میرود او نیز بر همان سبک و سیاق نفر پیش از خــود بوده و همان مواضــع را در قبال منازعات عربی و پیشاپیش آنها ســوریه داشته باشد. تجربه مکرون در حوزه سیاســت خارجی بســیار محدود اســت. اما او با مقامــات بلندپایه و ســابق حوزه سیاســت خارجی فرانســه مشــورت خواهد کرد. یکی از این افراد «اوبر وردین» و دیگری «دومینیک دوویلیپــن»، وزیــران خارجــه اســبق و «ژانکلود کسران»، سفیر سابق این کشور، خواهد بود.

به نظر این افراد باید برای بحران سوریه راهحلی پیدا کرد و بســتن سفارت فرانســه در دمشق کاری اشــتباه بوده است. موضع مکرون نسبت به بحران ســوریه در ابتــدا با احتیاط بســیاری همــراه بود. او ســفری به لبنان داشــت و در گفتوگویی که با روزنامــه «لوریان لاگار» لبنان داشــت، بهســرعت مواضع پیشــین خود را تغییــر داد. چون قبلا گفته بود راهحل ســوریه با وجود بشــار اســد بر قدرت ممکن اســت و همه گروههای مخالف باید در کنار نظام بر سر یک میز مذاکره بنشینند.

انتظار میرود مکرون دیدارهای دوجانبهای را با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، در اواخر ماه می در بروکســل داشته باشــد و تقریبا به طور قطع به یقین موضوع سوریه را با او در میان خواهد گذاشت.

در هــر نظــام دموکراتیکی معروف اســت که هر رئیسجمهوری انتخاب شــود تــلاش میکند تغییراتــی را به وجود آورد تا به این وســیله بگوید موفقتــر از نفر پیــش از خود بوده اســت؛ اما در نزاع ســوریه مکرون کاملا میداند بــا چه نظامی و با چه ماهیتی ســروکار دارد کمااینکه «ولادیمیر پوتیــن»، رئیسجمهوری روســیه و دروغهای این کشــور را میداند. مســکو در مذاکرات آستانه نیز تلاش کرد راهحلهایی بــرای برقراری آتشبس و کاهش تنشهــا پیدا کند، گویی اصلا طرفی در این جنگ نبوده اســت. درعوض روسیه با هواپیماها و بمبهایش اکثر مناطق سوریه را هدف قرار داده و جنگ را در این کشور تشدید کرده است.

به نظر میرســد مکرون بیش از آنچه اولاند در حل بحران ســوریه انجام داد دســتاوردی نداشته باشــد. مگر اینکه فرانسه بتواند با استراتژی آمریکا همســو شــود. «باراک اوباما» و «جان کری»، وزیر خارجهاش، تمام امیدهای اولانــد را به باد دادند، زیرا از یک طرف حاضر نشدند مراکز نظامی نیروی هوایی سوریه را بعد از بمبارانهای شیمیایی هدف قرار دهند و از ســوی دیگر بدون گرفتن مابازایی در برابر روسیه کوتاه آمدند.

اما امــروز میبینیــم «رکس تیلرســون»، وزیر خارجــه آمریــکا، با قــدرت و احتیاط بیشــتری با «ســرگئی لاوروف»، همتای روســی خود، مذاکره میکند. شــاید مکرون بتواند از دولت جدید آمریکا بهرهبرداری کند و برای توقف نزاع سوریه و کاهش روند آوارگان این کشور اقدامی انجام دهد.

در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی ریاستجمهوری فرانســه، موضوع رابطه این کشــور با کشــورهای حــوزه خلیجفارس نیز با قدرت مطــرح بود. لوپن ایــن رابطه را محکوم میکرد و مکرون و دولتی که قصد داشــته باشــد روابطی تنگاتنگ با کشورهای خلیجفارس ایجاد کند را سرزنش میکرد. اما پاسخ مکرون دراینباره پیوســته توأم بــا احتیاط بود. او میگفت قصد دارد روابط خوبی با همه کشورهای منطقه از جمله ایران داشــته باشد. او همچنین بر نکته دیگری تأکید میکرد که کسی متوجه آن نشد و آن اینکه قصد دارد مســئله توافــق مالیاتی بین فرانسه و دولتهای عرب خلیجفارس را لغو کند، زیرا به نظرش این به نفع کشــورهای عرب بوده و ســودی برای فرانسه نخواهد داشت. اگر این اتفاق رخ دهد کشورهای خلیجفارس ناگزیر خواهند شد سرمایهگذاری خود در فرانسه را متوقف کنند؛ چون آنها مجبور خواهند شد مالیاتهایی سنگینی را به خاطر املاک و داراییهای پرحجم خود در فرانسه بپردازند.

باید از مکرون خواست دراینباره تجدیدنظر کند و پیش از اقدام به چنین کاری عواقب آن را در نظر داشته باشــد. به نظر مکرون فرانسه نقش سیاسی مســتقل و موزونی دارد و ازایــنرو میتواند برای ایجاد صلح با همه به طور یکســان گفتوگو کند. البته این موضعگیری خوبی اســت اما نمیشــود همهجــا، بهویــژه در بحران ســوریه، از آن به طور یکسان استفاده کرد. منبع: الحیاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.