کرهشمالی بار دیگر موشک آزمایش کرد

Shargh - - جهان -

کرهشمالی بدون توجه به تحریمهای بینالمللی به برنامه موشــکی خود ادامه میدهد. بنا بر اعلام منابــع نظامــی کرهجنوبــی، پیونگیانگ موشــکی بالســتیک آزمایش کرده که توانسته 700 کیلومتر را بپیماید.به گزارش دویچهوله، محوطهای در منطقه «کوسونگ» در شمال غربی کرهشمالی نقطه شلیک موشک تازه بوده است. خبرگزاری یونهاپ کرهجنوبی به نقل از منابع ارتش این کشــور نوشتند این موشک حدود ۳0 دقیقه در هوا بوده اســت. این موشک به ســمت ژاپن شلیک شــده و در پایان مســیر خود در آب فرود آمده اســت. کارشناســان در حال بررسی نوع موشک هســتند.این آزمایش جدید موشکی در حالی صورت گرفته که روز شــنبه «چو سون هوی»، مدیرکل آمریکای شمالی وزارت خارجه کرهشمالی، بــه خبرنگاران گفت کشــورش آمادگی دارد «تحت شرایط مناســب» با آمریکا «گفتوگو» کند. سخنان این مقام وزارت خارجه کرهشمالی میتواند واکنشی مثبت از سوی پیونگیانگ به اظهارات اخیر «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا، باشــد که گفته بود آماده اســت با «کیم جونگ اون»، رهبر کرهشــمالی دیــدار و گفتوگو کند. آمریکا در واکنش به تازهترین آزمایش موشکی کرهشمالی گفته است برای سالیان متمادی این کشــور «مایه دردســر» بوده و افزود که تحریمها علیه آن کشور باید تشدید شود.این نخستین آزمایش موشکی کرهشمالی از دو هفته پیش است؛ زمانی که آزمایش دیگری ناکام ماند و یک موشــک اندکی پس از شلیک در هوا منفجر شد. این همچنین نخستین آزمایش موشکی کرهشمالی پس از انتخاب «مون جا-این» به ریاستجمهوری کرهجنوبی است. به گفته سخنگوی مون، رئیسجمهور پس از شلیک موشــک کرهشــمالی، مشــاوران امنیتی خود را به نشستی اضطراری فراخوانده است. مون در مبارزات انتخاباتی گفته بود که سیاســت رئیسجمهورهای لیبرال پیشــین برای نزدیکی به همســایه شمالی را ادامــه خواهــد داد. او درعینحال بــه پیونگیانگ دربــاره ادامه رفتــار تحریکآمیز هشــدار داده بود. در بیانیه جدید کاخ ریاســتجمهوری ســئول آمده است: رئیسجمهور گفته کرهجنوبی آماده مذاکرات احتمالی با کرهشمالی است اما این تنها در شرایطی ممکن میشود که پیونگیانگ تغییر رویکرد از خود نشان دهد.

اما آمریکا از زمان حضــور دونالد ترامپ در کاخ ســفید فشــار بر کرهشــمالی را افزایش داده است. دولت جدید ایالات متحده عملیات نظامی علیه این کشــور را هم گزینهای مطرح میدانــد؛ البته ترامپ اخیــرا اعلام کرد که تحت شــرایطی حاضر اســت با «کیم جونــگ اون»، رهبر کرهشــمالی دیدار کند. منابــع دیپلماتیک میگویند آمریــکا همچنین برای تنگترکردن حلقه فشــار سازمان ملل بر کرهشمالی در حال مذاکره با چین است. چین متحد کرهشمالی است؛ این کشور در ماههای اخیر بارها همسایه خود را به اعتدال فراخوانده است.

فرود نزدیک خاک روسيه

در همین حال، کاخ ســفید میگویــد از آنجا که تازهترین موشــک آزمایششده از ســوی کرهشمالی در نزدیکی خاک روســیه فرود آمــده، انتظار میرود مســکو واکنش جدیتری نسبت به آن داشته باشد. کاخ ســفید اعلام کرد که دونالد ترامــپ نمیتواند تصور کند که «ولادیمیــر پوتین» همتای روس او، از این اقدام خرســند باشــد چراکه محل فرود موشک تازهشلیکشده به خاک روسیه نزدیکتر بود تا ژاپن. همچنین «شــینزو آبه»، نخســتوزیر ژاپن گفت که وزرای خارجــه کشــورش و کرهجنوبی درخصوص پرتــاب موشــکی کرهشــمالی گفتوگــوی تلفنی داشــتهاند. آبه گفت : «شوتارو یاچی »، مشاور امنیتی ارشــد شــینزو آبه نیز با «هربرت مکمستر»، مشاور امنیت ملی آمریکا تماس تلفنی داشت. نخستوزیر ژاپن به خبرنــگاران گفت: ما همچنــان هماهنگی نزدیک با ایــالات متحده و کرهجنوبــی را به منظور پاسخ به شرایط کرهشمالی ادامه خواهیم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.