ردمووکزرحکسریاهب دماتریعشرسیدند

Shargh - - جهان -

میگوینــد داعش آهســته اما پیوســته در حال نابودی اســت. عملیات آزادسازی موصل، مهمترین قلمــرو داعش در عراق، وارد مرحله جدیدی شــده و از آنســو نیروهای دموکراتیک ســوریه نیز خود را به چهارکیلومتری رقه، پایتخت خودخوانده داعش در سوریه، رساندهاند؛ شــهری که بسیاری از ناظران معتقدنــد بــا آزادی آن دســتکم هســته مرکزی داعش فرو میپاشــد. آنطور که ســازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده، نبرد میان نیروهای دموکراتیک ســوریه به رهبری کردها و اعضــای داعش در نزدیکی شــهر رقــه در جریان اســت و نیروهای این گــروه توانســتهاند خود را به چهارکیلومتری رقه برسانند.

خبر پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه یک روز پس از آن منتشر شــد که فرماندهان این گروه اعلام کردند با آغاز تابســتان عملیــات نهایی بازپسگیری رقه را آغاز میکنند. به گفته «مصطفی بالی»، یکی از فعالان کرد، پیشرویهای اخیر نیروهای دموکراتیک سوریه بخشــی از تلاشها برای محاصره رقه است اما نبــرد نهایی بــرای آزادســازی این شــهر کمی دیرتر اتفــاق میافتد. نیروهای دموکراتیک ســوریه مدتهاســت از حمایت ایالاتمتحده برخوردارند و ازهمینرو به گفته بسیاری از ناظران پیروزی عملیات آنها، پیروزی آمریکا به شــمار میرود و در معادلات منطقهای دســت برتر را به آمریکا میدهد. اواســط هفته گذشــته وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد دولت این کشور بنا دارد در جریان ادامه نبردها علیه داعش در ســوریه، تا جایی که لازم است تسلیحات در اختیار شبهنظامیان کرد بگذارد.

شبهنظامیان کرد و افراد «یگانهای مدافع خلق» )یپگ( نیروهای اصلی در بدنه و هسته فرماندهی نیروهای دموکراتیک ســوریه هستند و همین امر به اختلاف ترکیه و ایالاتمتحده دامن زده است. دولت ترکیــه که در ســالهای گذشــته با حــزب کارگران کردستان ترکیه )پکک( درگیر بوده، از قدرتگرفتن کردهای سوریه میهراســد و ازهمینرو در ماههای گذشــته علاوه بر ســرکوب کردهای داخلی خود از هرگونه تلاشــی برای تضعیف کردهای سوریه دریغ نکرده است.

ترکیــه یگانهــای مدافع خلق را کــه مهمترین نیروهــای مبارز کرد در ســوریه به شــمار میروند، شــاخهای از پکک و گروهی تروریستی میداند اما هم دولــت «باراک اوباما»، رئیسجمهوری پیشــین ایالاتمتحده و هم «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری کنونی این کشور، از پذیرش این دستهبندی خودداری کردهاند. آمریکا همواره نیروهای کرد سوری را یکی از همــکاران قابل اتکای خود در مبارزه علیه داعش عنوان کرده و هفته گذشــته هم سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفت نیروهای دموکراتیک سوریه، تنها نیروی زمینی هســتند که قادر خواهند بود در آینده رقه را آزاد کنند.

آزادی رقــه در اولیــن فرصت، بخشــی از وعده انتخاباتــی دونالد ترامپ مبنی بر شکســت ســریع داعش اســت و ازهمینرو برخی تحلیلگران بر این باورنــد که از دید ترامــپ همکاری بــا کردها برای کنتــرل پایتخت خودخوانده داعش به درگیرشــدن بــا ترکیه میارزد. ترکیه اگرچــه به گفته خود اکنون در حال مبارزه با داعش در ســوریه است اما آشکارا مخالف حضور کردها در نزدیکی مرز خود اســت و ماه گذشــته هم جنگندههای ترکیه به اهداف کردها در ســوریه و عراق حمله کــرده و ۲0 نفر از مبارزان یگانهــای مدافع خلق و پنج نفر از پیشــمرگههای کــرد عراقــی را کشــتند. هفتــه گذشــته «مولــود چاوشاوغلــو »، وزیر خارجــه ترکیه، گفت : «پکک و یگانهــای مدافع خلق ســازمانهای تروریســتی هستند و به غیر از نامشــان هیچ تفاوتی ندارند». به ادعای وزیر خارجه ترکیه هرگونه سلاحی که به آنها داده میشــود تهدیدی برای ترکیه به شمار میرود. هرچند مقامهای ارشــد سیاسی کرد سوریه گفتهاند آنها هرگز ترکیــه را تهدید نکردهاند. روز پنجشــنبه و یــک هفتــه پیش از ســفر رجب طیــب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، به واشنگتن، جیم متیس وزیر دفاع آمریکا، با بنعلی ییلدریم، نخســتوزیر ترکیه، در لندن دیدار کرد تا بــه آنکارا اطمینان دهد کردها از ســلاحهای خود علیه ترکیه استفاده نمیکنند. به گفته مقامات ســخنگوی ائتلاف بــه رهبری آمریکا علیــه داعش، تکتک این ســلاحها بــرای مبارزه با داعش مورد استفاده قرار میگیرد.

همزمــان با اختــلاف ترکیه و آمریــکا، همکاری ترکیه و روســیه بــرای حل بحران ســوریه افزایش یافته؛ امری که به گفته ناظران دســت بالا را به بشار اســد، رئیسجمهوری ســوریه، میدهــد. مذاکرات نمایندگان دولت اســد و مخالفان نیز کارآمدتر شده و برای مثال براســاس آخرین توافق میان دو طرف، شورشیان و خانوادههای آنها از محله قابون دمشق به استان ادلب در ســوریه منتقل شدند. خروج این افراد روز گذشته و تنها دو روز بعد از آن آغاز شد که صدها نفر از شورشیان و خانواده آنها حومه دمشق را ترک کردند. تخلیه گروه دوم در راســتای بخشی از توافق محلی با دولت سوریه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.