در جستوجوی همگرایی

Shargh - - جهان -

بعد از آنکه «امانوئل مکرون» توانست در ماراتن نفسگیر انتخابات ریاســتجمهوری فرانســه، گــوی ســبقت را از «ماری لوپــن»، رقیب راســتگرای افراطیاش، برباید، نهتنها فرانسویها، بلکه جهان نفس راحتی کشــید. رویکارآمدن شــخصیتی مانند لوپن بعد از قدرتگرفتن ترامپ در آمریکا، میتوانست شرایط و مناسبات جهانی را بیشازپیش پیچیــده کرده و حتــی اتحادیه اروپا را یک قدم به فروپاشــی نزدیکتر کند. هرچند به قدرترســیدن مکرون را نمیتــوان به معنای پایان کار موج پوپولیســم و احزاب ناسیونالیســت افراطی دانست، اما رأی مردم فرانســه نشان داد میتوان این جریان را مهار و محدود کرد. مکرون که به عنوان جوانترین رئیسجمهور فرانســه بعد از ناپلئون، به شــکلی غیرمنتظره در رأس هرم قدرت فرانســه جــا خوش کرد، حال باید اداره کشــوری دوقطبیشــده را برعهده گیرد. این همان مسئلهای است که مکرون در مراســم تحلیف خود بهصراحت به آن اشاره کرد؛ اینکه باید بر دســتهبندیها و شــکافهای موجود در جامعه فائــق آمد. البته به فهرست مشــکلات و چالشهای رئیسجمهور جدید فرانسه باید نرخ بالای بیکاری و مبارزه با تروریسم را نیز اضافه کرد. با این حال، پیروزی بــر لوپن پایان کارزار انتخاباتی برای مکرون نیســت. مکرون در کمتر از پنج هفته یک انتخابات حیاتی دیگر به نام انتخابات مجلس ملی را در پیشرو دارد که بسیاری از آن به عنوان دور سوم ماراتن انتخابات برای او یاد میکننــد. مکرون هیچ نمایندهای در مجلــس کنونی ندارد و به همین دلیل اســت که حامیان او درصدد هستند در هر ناحیه انتخاباتی، نامزدهایی را برای این انتخابات روانه کارازر رقابت کنند.

مقابله با ميراث اولاند

با انتخاب مکرون همچنین باید منتظر تغییراتی در سیاســت خارجی فرانســه بود. در دروان فرانسوا اولاند، فرانســه با مبارزه علیه گسترش نفــوذ گروههای اســلامی در آفریقــا و بهویژه مالــی و همچنین مبارزه علیه داعش، نقش و جایگاه فعالتر و تأثیرگذارتری در عرصه سیاســت بینالمللــی پیــدا کرد. با ایــن حال، این سیاســت فرانســه را به لحاظ اقتصادی دستخوش فرازونشــیبهایی کرد که به نوبه خود جایگاه این کشــور در عرصه جهانی را متزلزل کرد تا آنجا که فرانســه نتوانست در برابر سیاســتهای ریاضتــی آلمان عملا مقاومتی از خود نشــان دهد. بهنظر میرسد مکرون برخلاف رقبای سیاسی خود، این نکته را بهخوبی دریافته هرگونه تغییر سیاســت فرانســه در قبال اتحادیه اروپا مستلزم تقویت اقتصاد این کشور است. درواقع، خلاف بسیاری از رهبران چپگرا که عادت کردهاند برای سرپوشگذاشــتن بر مشــکلات داخلی، انگشت اتهام را به ســوی اتحادیه اروپا بگیرند، مکرون علت تضعیف موقعیت جهانی فرانسه را عدم اجرای اصلاحات ساختاری میداند.

اروپا، دغدغه اصلي

گذشــته از زیر ضرب قرارگرفتــن ایده اتحادیه اروپــا و قدرتگرفتن احزاب سیاســی ناسیونالیســت در اقصی نقاط قاره ســبز، دغدغههای امنیتی یکی از چالشهای عمده پیشروی اروپا محســوب میشــود؛ اروپایــی که بهنظر حالا بــدون بریتانیا نیز در برابــر چالشهای امنیتی آســیبپذیرتر شــده اســت. در اروپا نیز انتخاب مکرون از ســوی دیگر میتواند نویدبخش قوتگرفتن محور فرانســه- آلمان باشد؛ چیزی که اروپا این روزها بیشــتر از هر چیزی به آن نیاز دارد. اهمیت این مســئله تا به حدی اســت که مکرون در اولین سفر خارجی خود برای رایزنی با صدراعظم آلمان، «آنگلا مرکل »، امروز عازم برلین خواهد شــد. از دیگر ســو، برلین به نظر میخواهد بخشــی از بار و وزن رهبری اتحادیه اروپا را به شــریکی مطمئن تنفیذ کند و دراینمیان چه کسی بهتر از مکرون؛ مســئلهای که مکرون در مراســم تحلیف خود نیز به آن اشــاره کرد و از عزم خود برای اصلاح اتحادیه اروپا در دوران ریاســتجمهوریاش خبر داده اســت. البته نبایــد از مکرون برای حل تمامــی اختلافات با آلمان انتظار معجزه داشــت. درواقع برخی از این اختلافنظرها از نگاه متفاوت دو کشــور به آینده حاکمیت اقتصادی در منطقه یورو نشــئت میگیرد. در حالی که فرانســه خواســتار تعیین بودجهای برای منطقه یورو شــده است، آلمان همچنان بر وجود یک صندوق پول ساده اصرار میورزد که فقط برای مواقع اضطراری اســتفاده شود. درواقع، تعیین بودجه اروپا به معنای این است که آلمان به لحاظ مالی بیشتر به اروپا متعهد میشــود و این چیزی نیست که برلین در شرایط کنونی خواستار آن باشــد. از دیگر سو، در صورتی که فرانســه بخواهد دست بالا را در اتحادیه اورپا پیدا کند، حتی باید امکان افزایش تنشها میان فرانســه و آلمان را نیز مدنظر قرار داد.

هرچند اتحادیه اروپا یک اولویت راهبردی برای مکرون به حســاب میآید، او نباید از مســائلی دیگری مانند رابطه فرانســه با روسیه غافل شــود. در اینجا نیز مکرون با وعده ایستادگی در برابر «ولادیمیر پوتین،» رئیسجمهور روســیه، راه خود را از دیگر نامزدهای ریاســتجمهوری جدا کرد. او تلاش خواهد کرد سطح همکاریهای خود با دولت پوتین را افزایــش دهد اما نباید نســبت بــه مداخله روســیه در امور داخلی فرانســه نیز غفلت کند که نمونه بارز آن را در حمایت آشــکار و علنی کرملین از مارین لوپن میتوان دید. از این گذشــته، به احتمال قریب به یقین میتوان گفت کرملین پشــت حملات ســایبری به کمپین مکرون در آخرین ساعات انتخابات ریاســتجمهوری بوده است. مجموع این عوامل در کنار هم باعث میشــود شطرنج سیاست خارجی مکرون در دوران ریاستجمهوریاش بیشازپیش پیچیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.