معرفي رئیس جدید «افبیآی» توسط ترامپ

Shargh - - جهان -

«دونالــد ترامپ» رئیسجمهــوری آمریکا به خبرنگاران گفت که تا اواخــر هفته آینده رئیس تازه «افبیآی»، پلیس فــدرال آمریکا، را تعیین خواهد کرد. به گزارش بيبيسي، «جیمز کومی» رئیس ســابق افبــیآی در اقدامــی ناگهانی و جنجالی سهشنبه گذشــته از سوی ترامپ برکنار شد. همزمان فهرســتی 11نفره با اسامی افرادی کــه ممکن اســت یکــی از آنها رئیــس بعدی افبیآی باشد، در رسانههای آمریکا منتشر شده اســت.دونالد ترامــپ میگوید احتمــال دارد تا جمعه آینده یعنی قبل از اولین سفر خارجیاش فــرد موردنظر خــود را برای ریاســت افبیآی مشــخص کنــد. او درحالیکه با خبرنــگاران در هواپیمــای اختصاصی رئیسجمهوری ســخن میگفــت، تأکید کــرد که روند کار خیلی ســریع پیــش خواهد رفــت چون تمام افــراد موردنظر شناختهشدهاند و بارها در طول زندگیشان مورد تحقیق قرار گرفتهاند. نام هرکس از این فهرست 11نفره بیرون بیاید برای آغاز به کار باید حتما رأی ســناتورهای آمریکایی را هم به خود اختصاص دهد و تأیید کنگره را هم بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.