تحویل مدارک جدیدی از گولن به آمریکا

Shargh - - جهان -

وزیر دادگستری ترکیه «مدارک جدیدی» درباره فتحالله گولن، روحانی ترکتبار ســاکن آمریکا، به دولت واشنگتن داده است. به گزارش دیلیصباح، مدارک جدیدی که بکیر بوزداغ، وزیر دادگســتری ترکیه، به آمریکا داده اســت، نشان میدهد گولن تدارکاتی برای ســفر به برزیل یــا آرژانتین در نظر گرفته است. این نشریه ترکیه مدعی است مدارک جدید، جزئیاتی از تلاش حزب گولن برای تأسیس نهادی در برزیل یا آرژانتین را فاش میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.