دیدار رهبران چین و ترکیه در پکن

Shargh - - جهان -

رئیسجمهور چین در دیدار با همتای ترکیهایاش خواســتار تعمیق همکاریهای ضدتروریستی میان دو کشور شد. به گزارش ایســنا، بهنقل از خبرگزاری رویترز، شــی جینپینگ، رئیسجمهور چین، با رجب طیب اردوغــان، رئیسجمهــور ترکیه، در حاشــیه نشست «کمربند اقتصادی کشورهای جاده ابریشم» دیــدار کــرد. دو کشــور بــر توســعه همکاریهای استراتژیک در راســتای منافع دوطرفه تأکید کردند. همچنین «ولادیمیر پوتین » رئیسجمهوری روســیه، در ســفری دوروزه به چین، ضمن حضور در نشست بینالمللــی یک کمربنــد- یک جاده، بــا جمعی از رهبران جهان نیز دیدار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.