اعتراض ونزوئلایی با اسب و دوچرخه

Shargh - - جهان -

مردم ونزوئلا در اعتراضی دیگر علیه رئیسجمهور کشورشان سوار بر ماشین، موتورسیکلت، دوچرخه و حتی اســب به خیابانها آمدند و جادهها را مسدود کردند و پلیس نیز در مقابل متوســل به شــلیک گاز اشکآور شد. به گزارش ایســنا، بهنقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی همچنین برای متفرقکردن معترضان در شهر «والنســیا» متوسل به شلیک گاز اشکآور شــدند تا مانع رسیدن معترضان به مقصد نهاییشان شــوند. در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، نیز هدف معترضان تشــکیل صفی به طول ۲۵ کیلومتر در یکــی از بزرگراههــای اصلــی منتهی به اســتان ساحلی «وارگاس» بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.