هند به اجلاس «جاده ابریشم» جدید نیامد

Shargh - - جهان -

هند اقــدام به فرســتادن یک هیئت رســمی بهمنظــور شــرکت در اجلاس اقتصــادی کمربند و جــاده در شــهر پکن نکرده و بــه جایش از این ابتکار عمل جهانی چین انتقاد کرده و نســبت به فشــار تحملناپذیر بدهی علیه کشورهای دخیل در این ابتــکار عمل هشــدار داد. در همین حال، رئیسجمهور چین و همتای شــیلیاییاش بر سر تعمیق شــراکت راهبردی و گسترده بین دو کشور توافق کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.