وقوع حمله بزرگ سایبری؛ امروز

Shargh - - جهان -

یک کارشــناس امنیتی در بریتانیا هشــدار داد یک حمله بزرگ سایبری امروز رخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســاندیتلگراف، کارشــناس امنیتــی انگلیــس کــه روز جمعه با پیشبینــی وقــوع بزرگتریــن حملــه ســایبری سالهای اخیر بهیکباره تبدیل به قهرمان شد، روز گذشــته نیز اعلام کرد یک حمله سایبری بزرگ در ۲۴ ســاعت آینده رخ خواهد داد. روز جمعه یک حمله بزرگ ســایبری در بیش از صد کشور جهان مخابره شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.