تظاهرات تونسیها علیه قانون عفو متهمان فساد مالی

Shargh - - جهان -

بیــش از دو هــزار تونســی در اعتــراض بــه پیشنویس قانون عفو جرائم فســاد مالی دست بــه تظاهرات زدند. بــه گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری فرانســه، تظاهرکنندگان بــه دعوت جنبــش «مســامحه نمیکنیــم» و از ســوی ۵۲ ســازمان غیردولتــی، دولتــی و احــزاب مخالف تونس، فریاد مبارزه با فساد سردادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.