رأی دادن نپالیها پس از ۲۰ سال

Shargh - - جهان -

مردم نپال روز گذشــته برای اولینبار در ۲0 سال گذشــته پای صندوقهــای رأی رفتند تــا نمایندگان شورای شهر و روستا را انتخاب کنند. به گزارش ایسنا، بهنقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اصولا پستهای محلی حســاس در نپــال به دســت بوروکراتهای انتصابی دولت پر شــده اســت چراکه در 10 ســال شورش کمونیستها و سالها تأخیر در تدوین قانون اساسی جدید، فرصت برگزاری انتخابات نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.