روایت 40 هنرمند از هنر معاصر ایران

Shargh - - هنر -

شرق: نمایشــگاه «رویکردها و گرایشها در هنر معاصر ایران» به ابتکار مؤسســه فرهنگ و هنر مانــدگار با ارائــه آثــاری از 40 هنرمند جوان و نســل میانی که زوایایی متنوع از جریانهای هنــری را بازتاب میدهند، در گالــری پردیس ملت گشــایش یافت. حضور آثار نامهای شــاخص، نمونههای موفق از آثار این هنرمندان شناختهشده و البته تنوع چشمگیر از جریانهای مختلف هنری وجهی خاص به این رویداد بخشــیده است. زهرا گلشــن، مدیر مؤسســه فرهنگ و هنر ماندگار کــه برگزارکننده این نمایشگاه است، در گفتوگویی کوتاه در حاشیه افتتاحیه این رویداد گفت: «هنر معاصر ایران به پیشــروترین هنر ایران در عرصه بینالمللی تبدیل شده و شایسته است نمایشگاههایی با رویکردهای پژوهشی روند حرکتی آن را به تحلیل و واکاوی بنشــینند؛ مؤسســه فرهنــگ و هنر ماندگار که بهتازگی متولد شده است، قصد دارد گامهایي جدی در این زمینه بردارد». گلشن گفت مؤسسهاش در همه زمینههای هنری فعالیت خواهد داشت و افــزود: «ارائه حرفهای آفرینشهای هنری در همه زمینههای هنر یک فن و تخصص روزآمد است که کشورهای صاحب هنر را از دیگران متمایز میکند، متأسفانه هنر ایران از این منظر دچار کاستیهای بسیار است؛ یکی از برنامههای ما فراهمکردن امکاناتی است که چهرهای شایسته و زیبنده از هنر ایران را بازتاب دهد». فرناز محمدی، نمایشگاهگردان این رویداد نیز گفت: بســیار سخت بود که بتوانیم چکیدهای از هنرمندان با رویکردهای معاصر را نشــان دهیــم، در واقع هیچ نمایشــگاهی نمیتواند ادعا کند میتواند در یک نمایش همه داشــتههای هنر معاصر ایران را ارائه کند، اما احتمالا ما توانســتیم برشهایی از پرقدرتترین جریانهای هنری این روزهای هنر معاصر کشورمان را اینجا گرد هم آوریم. او ادامه داد: «ما در این نمایشــگاه آثار مجسمهسازان را هم در کنار نقاشها نمایش دادیم و به نظرم این اتفاق خوشایندی است که رخ داده و البته باید بگویم در کنار همه اینها من به ابعاد دیگری هم فکر میکردم». کیوریتور این نمایشگاه گفت: «از آنجا که پایاننامه من اقتصاد هنر بوده، خواستم جریان شکننده اقتصاد هنر را در حد توان این نمایشگاه به حرکت درآورم؛ این هنرمندان نمونههای شاخصی هســتند که در این سالها آثارشان رشد داشته و در روزهایی که به دلایل مختلف ممکن اســت مارکت هنر شاهد افتی شده باشد، خواستم بازار هنر را محک دوبارهای بزنم. از این منظر در واقع من هنرمندانی را در اولویت قرار دادم که قیمت آثارشان ثبات بیشتری دارند، اما به حتم در دورههای بعدی این نمایشگاه از سایر هنرمندان هم دعوت خواهد شد». این مجموعه با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران گرد هم آمده و بنا دارد ضمن نشــاندادن بخشهایی پرقدرت از رویکردهای متنــوع در هنر معاصر ایــران و ارائه آثار درخورتأمل و تماشــایی، زمینه پژوهش و جســتوجویی هرچند گذرا را برای علاقهمندان به هنر فراهم کند. در امتداد این مسیر آثار هنرمندانی در این نمایشگاه به چشم میخورد که در ســالهای اخیر چه در فضــای هنری و چه در فضای اقتصادی به بازار و جایگاه درخورتوجهی رســیدهاند و بیشتر اسامی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هنرمندانی شناختهشده و صاحب سبک هستند. در این نمایشگاه آثار هنرمندان: پویا آریانپور، نسیم ابوالقاسم، شهریار احمدی، مســعود اخوانجم، مریم اشکانیان، امیرحســین بیانی، مجتبی تاجیک، مونا پاد، مهدیه پازوکی، مرتضی پورحســینی، آرمیــن پورفهیمی، بهناز جلالی، وحید چمانی، شیما خشخاشی، سلمان خوشرو، فرناز ربیعیجاه، آزاده رزاقدوســت، روشــنا رستمی، حامد رشــتیان، لیلی رشیدی، بابک روشنینژاد، کامبیز صبری، نسترن صفایی، طاهره صمدیطاری، قدرتالله عاقلی، کیوان عسگری، ســمیرا علیخانزاده، زهرا قیاسی، بهنام کامرانی، کورش گلناری، یســری مجتهدی، احمد مرشدلو، مانلی منوچهری، نزار موسوینیا، نگار نادریپور، بنفشــه همتی، بیتا وکیلی، لیلا ویسمه، الهه یزدانیــان و محمدرضا یزدی به نمایش درآمده اســت. لازم به یادآوری است این نمایشگاه تا نوزدهم خرداد در پردیس سینما گالری ملت دایر و میزبان علاقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.