حامد بهداد خواننده کنسرت 10سالگی گروه دارکوب شد

Shargh - - هنر -

گروه موسیقی دارکوب در حالی کنسرت خود را در تاریخ پنج خرداد در برج میــلاد روی صحنه میبــرد که حامد بهداد بهعنــوان یکی از خوانندههای گروه در این کنسرت به اجرای زنده خواهد پرداخت. حامد بهداد که ســالهای زیادی را در کنار همایون نصیری و گروه «دارکوب» ســپری کرده و در اولین کنســرتهای گروه دارکوب نیز حضور داشته، درباره 10ســالگی گروه دارکوب معتقد اســت: «میگویند که بنشین بر لب جوی و گــذر عمر ببین. ما 10ســالش را اینگونه دیدیم. رفیقهای خوبــی مثل همایون نصیری، دارا، آرش و خیلیهایی که بودند و اکنون نیستند یا مثل خود من در پارتتایمهای مختلفی تمرین کردند و رفتند، ولی بخش دوســتی و خاطرهها و بهخصوص موسیقی در این 10 سال خیلی لذتبخش بوده اســت». بهداد افزود: «من خیلی خوششانس بودم که حداقل در بخش موســیقی دوســتان درجهیکی مثل همایون نصیری، علیرضا عصــار، همایون شــجریان، دارا دارایی، علی اظهری و... داشــتم». گفتنی است کنسرت 10 ســالگی گروه دارکوب در تاریخ پنج خردادماه در دو ســئانس در برج میلاد به همت مؤسسه «کامیاب بهاران» و تهیهکنندگی علی حقشــناس و با همکاری مؤسسه سیمرغ برگزار خواهد شــد و فروش بلیت این کنسرت نیز برای علاقهمندان این سبک موسیقی آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.