مخزنالاسرار به صحنه ميرود

Shargh - - موسيقي -

ارکســتر فیلارمونیــک تهــران جدیدتریــن کنســرت خــود را در روزهای ســوم و چهــارم خرداد در تالار رودکی و تالار وحدت با رهبری آرش گوران به روی صحنه میبرد.

در این کنسرت پدرام فریوسفی، سولیست ویلن ارکستر است تا اولین نوازنده ایرانی باشــد کــه در مقام سولیســت با ارکســتر فیلارمونیک تهــران همکاری میکند. از ســوی دیگر، السیو پیانلی، نوازنده ویلنسل ایتالیایــی هــم در اجــرای پیشرو ارکستر را همراهی خواهد کرد.

ارکســتر فیلارمونیــک تهران در این اجــرا، دو اثــر چهــار موومانه را روی صحنــه خواهــد بــرد. «۴ فصل» بــا آهنگســازی «آســتور پیاتــزولا»ی آرژانتینی که از ســوی آهنگساز صاحبنام روس «لئونید دسیاتنیکف» بازآفرینی شده، اولین اثری اســت که ارکستر فیلارمونیک تهران در اجرای پیشرو آن را روی صحنه میبرد.

در بخــش دوم کنســرت هــم «ســمفونی بــرای ارکســتر زهی» با آهنگســازی «فکــرت امیرف»، آهنگســاز اهل کشــور آذربایجان، اجرا خواهد شد. امیرف این اثر را در یادبود نظامی گنجوی نوشته است.

نکتــه جالــب دربــاره رپرتــوار کنســرت پیــشروی ارکســتر فیلارمونیک، این اســت که هر دوی ایــن آثار بــرای اولینبار اســت که در ایران اجرا میشــوند. از ســوی دیگر، بعید به نظر میرســد این آثار بیش از ۱0 بار در جهان اجرا شــده باشــند. این نکته بر جذابیت برنامه ارکستر فیلارمونیک تهران در اجرای پیشرو میافزایــد. علاقهمندان به موســیقی فولکلور بــه دلیل وجود تمهای آذربایجانی میتوانند ارتباط خوبی با ایــن کار برقــرار کنند. این اثر همانقدر رازآلود اســت که آثار نظامــی مانند مخزنالاســرار از این عنصر بهره میبرند.

ارکســتر فیلارمونیــک تهــران ســوم خــرداد ســاعت ۲۱ در تالار رودکــی روی صحنــه مــیرود و چهــارم خرداد هم ســاعت ۲۱:۳0 در تــالار وحدت میزبــان مخاطبان خــود خواهد بــود. علاقهمندان به تهیه بلیت این کنســرت، میتوانند به ســایت ایرانکنســرت به آدرس www.iranconcert.com مراجعه کنند. ارکســتر فیلارمونیک هرساله میزبــان هنرمنــدان برجســته بینالمللــی در ســطح جهانــی ازجملــه سولیســت ژاپنــی پیانو، نوریکــو اگاوا، سولیســت اوکراینی ویلــن، دمیتــرو تکاچنکو، مایســتر ویلنســل ارکســتر فیلارمونیــک ارمنســتان، آرمن مســروپیان و لِوُن آراکلیان بوده است.

از آثــار اجراشــده ارکســتر فیلارمونیــک تهــران کــه اجــرای نخســت این آثــار در ایــران بوده، میتــوان به آثــاری از: گیا کانچلی، ویلیــام والتــن، تــورو تاکمیتســو، دیوید هیــس، گیوم لکــو، آروپرت، بلا بارتوک، دمیتری شوســتاکوویچ، ولادیمیر مارتینوو، رادیون شــدرین، هنریــک گورســکی، پیتــر ایلیــچ چایکوفســکی، ولفگانگ آمادئوس موتسارت و... اشاره کرد.

پانیذ فریوسفی )کنسرت مایستر و مدیر اجرائی(، پیمان ابوالحســنی )مدیر داخلــی(، مازیار ظهیرالدینی )مایســتر ویــولا(، تینــا جامهگرمی )مایســتر ویلــن دو(، نــگار نــوراد )مایستر ویلنسل(، هادی اسماعیلی )مایســتر کنترباس(، رائین نورانی، محمدامین عطایی، نوید شبانزاده، برهان همتی، امیر پاشافاطمی، کیانا آرامش، نگار فرجــی، )ویلن یک(، علیرضــا چهرهقانی، آرین صدرایی، ســینا صالحی، زهرا کریمی، آناهیتا عظیمــی، آناهیتا اتحاد، خورشــید فریوســفی )ویلــن دو(، پیمــان ابوالحســنی، طناز اسداللهی، نسیم دارا، امیرحسین طائی، کیوان دباغی )ویــولا( و علــی آقاجانــی، غزاله شیرازی، محمدرضا جبار )ویلنسل و کنتربــاس(، اعضــای ارکســتر فیلارمونیــک تهــران در کنســرت پیشرو هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.