رونمایی از«گروه کر و ارکستر بزرگ اروند»

Shargh - - موسيقي -

«گروه کر و ارکستر بزرگ اروند» شامگاه جمعه، ۲۲ اردیبهشت با اجرای قطعاتی از آثار آهنگســازان ایرانی در خرمشهر رونمایی شــد. اولین اجرای رســمی «گــروه کر و ارکســتر بــزرگ اروند» به سرپرســتی امیرمهیار تفرشــیپور و رهبری بابک میلانی در ســالن خلیجفارس خرمشهر، با حضور اهالی موسیقی و مسئولان استانی برگزار شــد. در این اجرا که ســاعت ۲۱ جمعه گذشــته برگزار شد، «گروه کر و ارکســتر بزرگ اروند» کار خود را با اجرای قطعه «سرود ملی جمهوری اسلامی ایران»، ساخته حسن ریاحی آغاز کرد.

در ادامه، سیدمحمدحسین مرعشیپور بهعنوان مدیر این ارکستر پشــت تریبون قرار گرفت و گفت: خوشــحال هستیم که رونمایی از «گروه کر و ارکستر بزرگ اروند» در چنین شب زیبایی )نیمهشعبان( با حمایت مســئولان اتفاق میافتد. بار ســنگین تشکیل این ارکستر بر دوش آقای امیرمهیار تفرشــیپور بوده و با حمایت دکتر شاهین فرهت و همچنین با حضور مســئولانی چــون مهندس نعمتزاده )معاونــت فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری منطقــه آزاد اروند(، همایون قنواتــی )مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی منطقه آزاد اروند(، رضا مردانی )رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر( و اهالی رسانه برگزار میشود.

او همچنین گفت: کار بسیار سختی بود که چنین ارکستری شکل بگیرد و ما از خانوادههای نوازندگان این ارکستر بسیار ممنون هستیم که در این شــرایط فعالیت زیاد نوازندگان را بدون هیچ چشمداشتی تحمل کردند. امروز ما ارکستری را راهاندازی کردهایم که قرار است در آیندهای نهچنداندور به یک ارکســتر ملــی و بینالمللی تبدیل شــود. در بخش بعدی برنامــه، پیام فرزاد طالبــی )مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( به مناسبت راهاندازی این ارکستر قرائت شد. در ادامه، امیرمهیار تفرشیپور )سرپرست «گروه کر و ارکستر بزرگ اروند») روی سن آمد و درباره روند شکلگیری این ارکستر گفت: من 9 ماه قبل اینجا قول دادم این ارکستر را راهاندازی کنم و خوشحالم که امروز این اتفاق میسر شد. البته فکر نمیکردم در خرمشهر نوازندگانی وجود داشــته باشند که بتوان با آنها چنین ارکستری را راهاندازی کرد، اما خوشبختانه ما توانستیم با نوازندگان این شهر «گروه کر و ارکستر بزرگ اروند» را تأسیس کنیم. در ادامه این مراســم «گروه کر و ارکســتر بزرگ اروند» قطعات«ساری گلین )قطعه ترکی( با تنظیم ســیاوش مرادی»،«شیرعلی مردان )قطعه بختیاری( با تنظیم سامان هاشمی» و «بنت الشلبیه )قطعه عربی( با تنظیم سیدمحمدحسین مرعشــیپور» را برای حاضران در سالن اجرا کرد. عبدالله علیخانی در این بخش بهعنوان کنســرت مایستر، این ارکستر را همراهی کرد.

در پایان این بخش با تشــویقهای ممتد مخاطبان، قطعه«بنت الشــلبیه )قطعه عربی( با تنظیم سیدمحمدحســین مرعشــیپور» یکبار دیگر برای حاضران در سالن به اجرا درآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.