گروه «پازل» روی صحنه میرود

Shargh - - موسيقي -

پس از انتشــار آلبوم «قایق کاغذی» و برگزاری کنســرت تهران، گروه پرطرفدار پازل، دور جدید فعالیتهای خود را از ســر میگیرد. گروه «پازل» که سال گذشته نخستین کنسرت خود در تهران را روی صحنه برد و آلبوم «قایق کاغذی» را در سراســر کشور منتشر کرد، با وقفهای کوتاه، دور جدیــد فعالیتهای خود را آغاز میکند. محمد ناصری، مدیر اجرائی گروه «پازل»، در گفتوگو با ســایت «موسیقی ما» دراینباره گفت: «خوشــبختانه مجوز برگزاری کنسرتهای گروه پازل در شهرســتانهای مختلف صادر شده است و بهزودی برنامه اجراهای شهرســتان را در اختیار دوستداران موسیقی قرار خواهیم داد». ناصری افزود: «در هفتههای گذشــته پیشــنهادهای فراوانی برای اجرا در شهرهای مختلف کشور داشتیم که بنا به دلایلی امکان برگزاری اجرای زنده در این شــهرها میسر نشد، ولی خوشحالیم که بــهزودی در شــهرهای مختلف ایران با کنســرتهای گروه پازل در خدمت دوستداران موسیقی خواهیم بود و با اجراهایی بسیار شیک و برنامهریزیشده، میزبان هواداران خوب «پازلبند» خواهیم بود».

مدیر اجرائی گروه پازل درباره کنسرت تهران «پازلبند» نیز گفت: «نخستین کنسرت تهران پازل بهلحاظ پرفورمنس و ساختار اجرائی یکی از بهترین اجراهایی بود که در تمام این ســالها برگزار شــد و تمام کارشناســان و چهرههای مختلف موسیقی نیز بر این موضوع صحه گذاشــتند. حالا توقعات از پازل بالاتر رفته و باید برای اجرای جدید مردادماه امســال در تهران بیشــتر و بهتر در تلاش باشیم که ســبک اجرا بسیار متفاوت با کنســرتهای دیگر روی صحنه برود و قطعا اتفاقاتی ویژه در کنســرت مردادماه تهران رخ خواهد داد که غافلگیری بزرگی در بین اهالی موسیقی خواهد بود».

ناصــری در انتهای صحبتهای خود نیــز گفت: «قطعات و آثار جدیــد گروه پازل تهیه و تولید شــده اســت که بــهزودی و با اخذ مجوزهای رسمی روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.