کنسرت «کلهر و قربانی» در ونکوور تمدید شد

Shargh - - موسيقي -

کنســرت «کیهــان کلهــر»، موســیقیدان برجســته ایرانی و بینالمللی و «علیرضا قربانی»، خواننده مطرح موســیقی ایرانی، در شــهر ونکوور کانادا برای یک شــب دیگر تمدید شــد. کلهر و قربانی که تور کنســرتهای خارجی را از نیمه اردیبهشتماه سال جاری آغاز کردهاند، در میانه این تور به ونکوور کانادا سفر میکنند و در دو شــب، در این شهر به اجرای موســیقی ایرانی میپردازند. در ابتــدا قرار بود اجرای مشــترک این دو هنرمنــد ایرانی در تاریخ ۱۴می )۲۴ اردیبهشــت( برگزار شــود که پــس از اتمام بلیتهای ایــن اجرا، بار دیگر تمدید شــده و تاریخ ۱۶ می )۲۶ اردیبهشــت( نیز به جدول اجرائیشــان اضافه شد. کنسرتهای کلهر و قربانی از ۱۶ اردیبهشــت در دالاسِ تگزاس آغاز شده و در ۱۷ اردیبهشت کنســرت را در بوســتون روی صحنه بردنــد. در تاریخ ۱۳ می)۲۳ اردیبهشــت( اجرای نیویورک را پشتســر گذاشتند و بعد از آن در دو شــب اجراهای ونکوور را خواهند داشت. «ساز و آواز» یکی از بخشهای درنظرگرفتهشــده برای اجراهای این دو هنرمند است که تقدیم مخاطبان و موسیقیدوســتان خواهد شــد. شایان ذکر اســت که «لسآنجلستایمز» با اشــاره به این تور نوشــته است: «کیهان کلهر، اســتاد کمانچه، یکی از هنرمنــدان محبوب ایران و ســفیر برجسته موسیقی فارسی است. او همکاریهای گستردهای بــا هنرمندانی از جمله یویو ما، بروکلیــن رایدر، کرونوس کوارتت، گروه غزل و ارکســترهای بسیاری در سراســر جهان داشته است. موســیقی کلهر در غرب محبوب اســت و او یک نیروی خلاق در صحنه موسیقی بینالمللی امروز اســت. قربانی نیز یک خواننده خیرهکننده اســت و از او بهعنوان جانشــین محمدرضا شــجریان، استاد بلامنازع موسیقی کلاسیک فارسی، یاد میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.