2 کشته و 400 زخمی در زلزله خراسان شمالی

Shargh - - حوادث -

شرق: زلزله شنبهشب در خراسان شمالی دو کشته و ۴00 زخمی برجای گذاشــت این در حالی است که گفته میشود خســارت فراوانی به چند روستا وارد شــده اســت. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دراینباره گفت: شمار مصدومان زمینلرزه شنبهشب استان به ۴00 نفر افزایش یافت اما آمار فوتیها همان دو نفر است.

تقــی دولتآبادی اظهار کــرد: 223 نفر از این مصدومان به صورت ســرپایی مداوا شدند و 177 نفر نیز در بیمارستانها بستری شدند.

وی با بیان اینکه اکنون ۵7 نفر در بیمارستانها بســتری هستند، افزود: 26 نفر از مصدومان تحت عمــل جراحی قرار گرفتهاند و یکــی از مصدومان بــرای درمان به بخش ویژه منتقل شــده که اکنون در این بخش بســتری اســت. رئیس مرکز مدیریت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه در این حادثه طبیعی دو نفر به علت شدت ضربه واردشده فوت کردهاند، گفت: شــب گذشــته 26 نفر از مصدومان به وسیله مأموران اورژانس 11۵ به مراکز درمانی اعزام شدند و 16 نفر نیز در محل درمان شدهاند.

دولتآبادی خاطرنشان کرد: 10 نفر از مصدومان نیز به وســیله جمعیت هلالاحمر استان به مراکز درمانی انتقال داده شدهاند.

به گزارش ایرنا، شــبکه لرزهنگاری وابســته به مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران گــزارش داد: زلزله ۵.7 ریشــتری ســاعت 22 و 30 دقیقه و ۵8 ثانیــه رخ داد. کانون این زلزله در موقعیت ۵7.22 عرض شــمالی و 37.66 طول شــرقی ثبت شده است. این زمینلرزه در عمق 11کیلومتری زمین که کانون مرکزی آن پیشقلعه اســت رخ داده. کانون این زمینلرزه با بجنورد 22 کیلومتر فاصله داشت.

از ابتــدای وقــوع زمینلرزه شنبهشــب تا صبح امروز 2۵ پسلرزه استان خراسان شمالی را لرزانده اســت. استان خراسان شمالی شامل نواحی شمال خاوری ایران اســت که از دیدگاه زمینشناســی در پهنه ساختاری، رسوبی کپهداغ قرار دارد.

این منطقه از دیدگاه لرزه زمینســاختی در زون کپــهداغ قرار میگیــرد که در این زون گســلهای فعــال و مهمی وجــود دارد. این گســلها برخی مواقــع بــا حرکاتی کــه انجام میدهنــد موجب وقــوع زمینلرزههای مخرب میشــوند. مهمترین گسلهای خراسان شمالی گسل اسفراین است که این گســل با درازای حدود 170 کیلومتر و راســتای شــمال باختری - جنوب خاوری واقع شــده که از حاشــیه شمال خاوری شهر اســفراین گذر میکند. گســل باغان- گرماب نیز گسلی است با درازای ۵۵ تا۵0 کیلومتر و راســتای شمال، شــمال باختری – جنوب، جنوب خاوری واقع است.

براســاس آمارهــای موجود در ســده اخیر 13 زمینلرزه با قدرت بیش از ۵.۵ ریشــتر در خراسان شمالی رخ داده اســت که آخرین آن با قدرت 6.2 درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( بهمن سال 137۵ بود که خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.