پنج قاره

Shargh - - حوادث -

5 قربانی در سقوط هواپیما در بوسنی و هرزگوین ایرنــا:

پنج نفر در ســقوط یک فرونــد هواپیما در نزدیکی شــهر موســتار در بوســنی و هرزگوین که در روز شــنبه اتفاق افتــاد جان خود را از دســت دادند. به گزارش رســانههای خبری صربســتان، «سلاجان یوانــدا»، وزیــر پلیس منطقه بوســنی و هرزگوین در جمع خبرنگاران بدون اشــاره به نــوع هواپیما گفت که در ایــن حادثه غمانگیز خلبان، یــک مرد جوان و ســه کودک خردســال جان خود را از دســت دادند. رســانههای بوســنی و هرزگوین گــزارش دادند این هواپیمای ســبک در منطقــه «رودوچ» در 200متری کارخانه آلومینیومســازی در نزدیکی شــهر موســتار ســقوط کرد که بلافاصله تیم پلیــس، آمبولانس و آتشنشانی در محل حادثه حاضر شدند. شاهدان این حادثه در گفتوگو با مأموران پلیس گفتند هواپیمای ورزشــی در تمام روز در بالای شهر موستار دور میزد. بنا بر این گزارش، روز شنبه در حوالی شهر موستار در منطقه بوســنی و هرزگوین نمایش آکروباتیک هوایی بــه نام «روز درهــای باز» که در آن پــرش از هواپیما به نمایش گذاشته شد، ســازماندهی شده بود. علت سقوط هواپیمای سبک تاکنون اعلام نشده و تحقیقات برای بررسی علل آن در حال انجام است.

آتشسوزی یک نفتکش در بندر حمریه امارات یک کشته و 4 زخمی برجا گذاشت پایگاه خبری امارات 24:

منابع اماراتی روز شــنبه گزارش دادند در پی آتشسوزی یک نفتکش در بندر حمریه امارات، یک نفر کشــته و چهار نفر دیگر زخمی شــدند. دفتر اطلاعرســانی امارت شــارجه افزود: این نفتکش حامل میعانات و مشتقات نفتی با پرچم پاناما بوده است. براساس این گزارش، گروههای امدادرسانی موفق شــدند آتشسوزی را مهار کنند. 16 نفر از اتباع کشــورهای آسیایی و یک تبعه عرب از این آتشسوزی نجات یافتند.شارجه یکی از هفت امارت کشور امارات متحده عربی اســت که در شمال شرق این کشور واقع شــده و محدوده آن حدود 16 کیلومتر از ساحل کشور امارات در خلیجفارس را در بر گرفته است.

کشف ۱۸ جسد مومیایی در مصر

رویترز: بیــش از 18 جســد مومیایی به وســیله باستانشناســان در روســتای «تونه الجبل» در استان «المنیا» واقع در مصر علیا کشــف شــد. در دخمهای که این مومیاییها کشــف شــدند، چندین شــیء، دو تابوت سفالی، دو پاپیروس و باقیمانده استخوانهای حیوانات و پرندگان نیز بود. باستانشناسان میگویند: «هنــوز جزئیــات بیشــتری در اینبــاره نمیدانند و تحقیقات بیشــتر ضروری اســت، اما این اول ماجرا و ابتدای کشــفی بزرگ است». آنان تعیین دقیق قدمت ایــن دخمه و مومیاییهای آن را هنــوز زود میدانند امــا احتمال میدهند این دخمــه و مومیاییهای آن به دوره 600 ساله پس از فتح مصر به وسیله اسکندر کبیر تعلق دارند.

نشت «کُلر» در چین ۲5 نفر را روانه بیمارستان کرد شــینهوا:

در پی نشــت گاز کلر در شــمال چین دو نفــر جان خود را از دســت داده و 2۵ نفــر دیگر روانه بیمارستان شــدند. روز شنبه در اســتان «هبئی» چین حادثه نشت کلر در کارگاه تولید لاستیک اتفاق افتاد که موجب شــد دو نفر جان خود را از دست بدهند. بنابر اعلام مقامات محلی استان هبئی، پنج نفر از مجروحان ایــن حادثه بــه دلیل شــدت مصدومیــت در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شدهاند. همچنین محل نشــت کلر مسدود شده است. جزئیات بیشتر این حادثه و علت وقوع آن در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.