جوان متهم: میخواستم گوشی تلفن خواهرم را از سارقان بگیرم

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد جوانی که متهم اســت ســارقی را به قتل رســانده و همدســت او را زخمی کرده، روز گذشته در حالی به اتهــام قتل و جرح عمدی پــای میز محاکمه رفت که مدعی شــد برای پسگرفتن گوشی خواهرش با آنها درگیر شده است.به گزارش خبرنگار ما، مردادماه ســال گذشــته به مأموران پلیس گزارش شد تصادفی منجــر به جرح بین یک خودروي پــژو 206 و یک موتور که دو سرنشین داشته، در خیابان جمهوری اتفاق افتاده اســت. زمانی که مأموران به محل رســیدند، اورژانس نیــز در محل حاضر بود. تکنیســینهای اورژانس اعلام کردنــد راکب موتور جانش را از دســت داده و نفر دوم زخمی اســت. بهاینترتیب پلیس، راننده پژو 206 را که در تصادف بود بازداشــت کردند. ایــن در حالی بود که کارشــناس پلیس در محل تصــادف اعلام کرد تصادف عمدی بوده و احتمالا ۵0 درصد پژو 206 بهعمد به مرد موتورســوار زده و ۵0 درصد هم ممکن است نتوانسته باشــد ســرعت خود را کنترل کند. بنابراین مأموران مرد جوان را با تشکیل پرونده قتل عمدی به دادسرا معرفی کردند. مرد جوان در بازجوییها گفت: ساعت 1:30 شب بــود که من و خواهر و مادرم داشــتیم از جایی به خانه برمیگشتیم. خواهرم گوشیاش دستش بود و داشت با آن سروکله میزد که یکدفعه دو موتورسوار به ماشین نزدیک شــدند و گوشی را از دست خواهرم قاپیدند. من هم موتور را دنبال و ســعی کــردم آن را متوقف کنم و گوشی خواهرم را پس بگیرم که ماشین به موتور مقتول برخورد کرد و دو راکب موتور به زمین افتادند.

من قصدی برای کشتن او نداشتم

وقتی این ادعا از ســوی متهم مطرح شــد، مأموران تحقیقات بیشتری در مورد مقتول و دوستش انجام دادند و دوست او را که مجروح شده و در بیمارستان بود مورد بازجویــی قرار دادند و متوجه شــدند این دو نفر ســارق گوشــی تلفن همراه بودند و از محل زندگی آنها چندین گوشی دیگر نیز پیدا شده است. ضمن اینکه مرد مجروح بــه مأموران گفت: من نمیدانســتم مقتــول قصد دارد گوشــی بدزدد و ناگهان این کار را کــرد، من در جریانش نبــودم، اما این را میدانم که راننــده پژو 206 بهعمد به ما زد. با توجه به نظریه کارشناســان تصادف، شــکایت اولیایدم و گفتههای متهم پرونده، کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. متهم روز گذشته پای میز محاکمه رفت. او که در شــعبه چهارم محاکمه میشد، وقتی درجایگاه قرار گرفت اتهام قتل عمدی را قبول نکرد و گفت: من فقط میخواســتم گوشــی خواهرم را پس بگیرم و بهعمد هم به موتور نزدم، فقط میخواستم آنها را متوقف کنم و قصدی برای کشــتن نداشتم. اینکه مرد مجروح میگوید من میخواستم آنها را بکشم و بهعمد این کار را کردهام درســت نیســت. ایــن در حالی بود که اولیایدم هم برای متهم درخواست قصاص کرده بودند. ســپس نوبت به مرد مجروح رسید. او یکبار دیگر گفت: قصــد مرد راننده این بود که ما را بکشــد و بهعمد به ما زد. مقتول دوست من بود و یک گوشی دزدید و من منکر نمیشوم، اما متهم بهعمد به موتور کوبید. با پایان جلسه رســیدگی، هیئت قضات وارد شور شــدند و اعلام کردند 20 روز به طرفین پرونده فرصت میدهند تا به مصالحه برسند و درصورتیکه به مصالحه نرسند، دادگاه در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.