پایان آدمربایی در چابهار پس از 48 ساعت

Shargh - - حوادث -

میزان:

فرمانــده انتظامــی شهرســتان چابهار از دســتگیری ســه نفر آدمربــا و آزادی فرد ربودهشــده در کمتــر از ۴8 ســاعت خبر داد. ســرهنگ حیدرعلی کیخامقدم گفت: در پی کســب خبــری مبنی بر وقوع یــک فقــره آدمربایی و ربودهشــدن جوانی 32ســاله در شهرســتان «چابهــار»، تیمی مجــرب از مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی برای شناســایی متهمان و آزادی گروگان تشــکیل شــد و بلافاصله کار خود را آغاز کردند. وی افــزود: کارآگاهان پلیس با پایشهای اطلاعاتی و بررسی و تحقیقات بهعملآمده، مخفیگاه گروگانگیران را شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی بلافاصله تعداد چند اکیپ از مأموران به آدرس مورد نظر عزیمت و ســه آدمربا را دستگیر و گروگان را آزاد کردند. ســرهنگ کیخامقدم با بیــان اینکه انگیزه آدمربایان از این آدمربایی اختلافات مالی و شخصی با فرد ربودهشده بود، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای ســیر مراحــل قانونی به مراجع قضائی معرفی شــدند. فرمانده انتظامی شهرســتان چابهار در پایان با اشــاره به کشــف یــک قبضه کلت کمری، یک تیغه خشــاب و توقیف یک دستگاه خودرو از مخفیــگاه آدمربایان، خاطرنشــان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد متخلفان اقدام به برهمزدن نظم و امنیت عمومی جامعه و خدشــهدارکردن آسایش شهروندان کننــد و در صــورت بــروز هنجارشــکنی و اقدامــات غیرقانونی برخورد قاطعی با آنان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.