300 کیلوگرم تریاک در بوشهر کشف شد

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر گفت: با تلاش مأمــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان، یک محموله 300 کیلوگرمی تریاک کشف شد. سردار «حیدر عبــاسزاده» گفت: مأمــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان با تلاش شــبانهروزی و اقدامات اطلاعاتی یک دستگاه خودرو کشنده تریلر حامل مواد مخدر را شناســایی و در ورودی مرکز اســتان متوقف کردند. وی با اشــاره به دستگیری راننده خودرو تریلر افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو 300 کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانهای جاساز شده بود کشف کردند. فرمانده انتظامی اســتان ادامه داد: همکاران مــا در پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان تلاشهای بســیار ارزشمند و بســیار خوبی داشــته، به گونهای که از ابتدای ســال جاری تاکنون 720 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش 133درصدی کشفیات مواجه بودیم. وی با اشــاره به شناســایی و متلاشیشدن 11 باند کــه مواد مخدر را در اوزان مختلف وارد اســتان میکردند، خاطرنشــان کرد: بــه تمامی قاچاقچیان و افرادی که در زمینه تهیه، حمل و فروش مواد مخدر فعالیت میکنند بهویژه خردهفروشان تأکید میکنیم نیروی انتظامی به هر شــکل ممکن و در هر شرایطی مصمم است با این افراد برخورد جدی داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.