3 معلم در حادثه رانندگی مشگینشهر جان باختند

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

بر اثــر حادثــه رانندگی در شهرســتان مشگینشــهر ســه معلم جان باختند و ســه نفر دیگر بهشــدت مصدوم شــدند. در این حادثه که روز گذشــته در جاده مشگینشــهر-مغان حوالی روســتای گوده کهریز روی داد دو دستگاه سواری پراید و پیکان بهشــدت بــا یکدیگر برخورد کردند. شدت سانحه بهحدی بود که سه نفر از سرنشینان ســواری پراید که از آمــوزگاران مشگینشــهری شــاغل در بخش انگوت گرمی بودند در دم جان باختند. در این تصادف دلخراش سه نفر دیگر نیز از سرنشینان هر دو وسیله نقلیه بهشدت مصدوم و به مراکز درمانی اعزام شــدند. ســرهنگ پرویز فتاحــی، فرمانده پلیس راه اســتان اردبیل، گفت: اعلام علــت اصلی این ســانحه نیاز به بررســی بیشتری دارد و متعاقبا اعلام خواهد شد. فرماندار مشگینشــهر و مدیرکل آموزشوپرورش اســتان اردبیل عصر شنبه با حضور در بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( مشگینشــهر از مصدومان حادثه عیادت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.