دستگیری سارق حرفهای با 22 فقره سرقت در اسکو

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامی شهرســتان اســکو از دســتگیری ســارق حرفــهای بــا 22 فقره ســابقه سرقت خبر داد. ســرگرد «محمد نعمتی» در تشریح ایــن خبر اظهار کــرد: در پی وقوع یک مورد ســرقت موتورســیکلت، مأموران پلیس شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار خود قرار دادند. وی ادامه داد: مأموران با بررسی ســوابق سارقان سابقهدار، یک نفر را بهعنوان مظنون شناسایی و در عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاه خود دســتگیر کردند. وی در ادامه افــزود: متهــم در بازجوییها به دو فقره ســرقت از منازل اعتراف کرد و با بررسی انجامشده مشخص شد متهم از سارقان ســابقهدار است که به دلیل ارتکاب بیش از 20 فقره سرقت موتورسیکلت در زندان بوده و پــس از اتمام مدت محکومیت از زندان آزاد شــده است. سرگرد نعمتی در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشــکیل پرونده، برای رســیدگی به مراجع قضائی معرفی شد، گفت: از مالکان وسایل نقلیه تقاضا داریم با رعایت نکات ایمنی و هشــدارهای پلیسی از وقوع چنین مواردی پیشگیری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.