مسمومیت 65 میهمان عروسی در مریوان

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیر روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: مسمومیت، 6۵ نفر از میهمانان یک مراسم عروسی را در شهرستان مریوان راهی بیمارستان کرد. ســیدمحیالدین سجادی افزود: این حادثه ۴8 ســاعت پس از حضــور میهمانان در مراســم عروســی روی داده و هنوز مشــخص نیست این مســمومیت به خاطر غذا بوده یا علت دیگری داشته است. وی اضافه کرد: برای بررسی موضوع اکیپی از کارشناســان و متخصصان علوم پزشکی کردستان شــامل متخصص بیماریهای عفونی، معاون بهداشــتی علوم پزشــکی، رئیس مرکز بهداشت و کارشناســان بهداشت محیط به مریــوان اعزام شــدند. وی اظهار کرد: تا بررســی کامــل و دقیق ایــن موضوع از ســوی این اکیپ، بهدرستی نمیتوان گفت علت اصلی این حادثه چه چیزی بوده اســت. سجادی درخصوص فوت یکی از مسمومشــدگان نیز گفــت: تا اعلام نتایج پزشک قانونی نمیتوان بهدرستی علت فوت این یک نفر را ناشی از مسمومیت عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.