دزد دوچرخهها در اراک اعتراف کرد

Shargh - - حوادث -

پلیس:

ســارقی کــه 20 دوچرخــه را از پارکینگ آپارتمانهای شهر اراک سرقت کرده بود، در تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی شناســایی و دســتگیر شــد. سرهنگ «سیدنورالدین حسینی»، رئیسپلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان، گفت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت دوچرخه در چند ماه گذشــته در اراک موضــوع در دســتور کار مأموران پلیــس آگاهی این شهرســتان قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد سرقتها از پارکینگ مجتمعهای مســکونی و آپارتمانها صورت گرفته است. این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی سارق در ادامه تحقیقات پلیس، خاطرنشان کرد: در عملیاتی غافلگیرانه سارق در اراک دســتگیر شــد و در بازجوییها بــه 20 فقره سرقت دوچرخه در اراک اعتراف کرد که 17 دستگاه از دوچرخهها که به شهروندان فروخته شده بود، کشف و به مالباختگان تحویل داده شد. رئیسپلیس آگاهی استان در پایان اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.