دستگیری شوهر قاتل در مشهد

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: متهم فراری که همسر خود را در این شهر به قتل رسانده بود، در کمتر از چند ساعت دســتگیر شــد. کاظم میرزایی افزود: مرد 38ســاله در جاده سیمان مشهد در پی درگیری با همســرش با ضربات چاقو زن 29ساله را به قتل رسانده و از محل متواری شده بود.

وی بیان کــرد: بلافاصله پس از اعلام این خبر موضوع در دستور کار قرار گرفت و تحقیقات آغاز شــد. میرزایی بیان کرد: با پیگیریهای پلیس روز گذشته در کمتر از چند ساعت از وقوع جرم، متهم دســتگیر و روند تکمیل پرونده ادامه دارد. اواخر اســفندماه سال گذشته نیز در حادثهای دیگر، زن جوان پس از قتل شوهر 28سالهاش، جسد وی را سوزانده و روی آن اسید ریخته و با پیچیدن جسد در میــان پتو، آن را در حوالی پایگاه شــکاری رها کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.