درستکردن کولر جان مادر و پسر را گرفت

Shargh - - حوادث -

میزان:

بیاحتیاطی مادر و پسرش در راهاندازی کولر در روســتای جزلاي شهرستان طارم موجب برقگرفتگی شدید و مرگ آنها شد. در پی تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر برقگرفتگی در روســتای «جــزلا» از توابع شهرســتان طارم، مأموران بــه محل مورد نظر اعــزام و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

ایــن گــزارش حاکــی اســت در تحقیقــات انجامشــده مشــخص شــد مادر 60ســاله و پسر ۴1سالهاش در حال راهاندازی کولر در حیاط منزل دچار برقگرفتگی شــدید شده بودند. گفتنی است این دو مصدوم برای مداوا به بیمارســتان منتقل میشــوند که متأســفانه بر اثر شــدت حادثه در بیمارستان فوت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.