استراحت پدر موجب مرگ همسر و دخترش شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

یک دســتگاه خودروی ســواری پراید حامل دو سرنشــین بــه دره 700متــری در جاده هراز ســقوط کرد. اورژانــس 11۵ مازندران صبح دیروز در گزارشی اعلام کرد یک دستگاه خودروی پراید حامل دو سرنشین شب گذشته به درهای به عمق 700 متر در جاده هراز سقوط کرد. براساس این گزارش، ســهلانگاری راننده خــودروي پراید که برای اســتراحت خودرویش را بدون کشــیدن ترمزدستی کنار جاده پارک کرده بود موجب مرگ دختر و همســرش شــد. نیروهــای امدادونجات اورژانــس 11۵ و جمعیــت هلالاحمــر بعــد از ســاعتها تلاش هنوز موفق نشــدهاند خودروی سقوطکرده به دره را بیرون بکشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.