خون مکنوشج زونهیندک دردار دقلادله هلایعطلال زشیجریاننتغابن

Shargh - - هنر -

شرق: یــک روز «بدبختخواندن» فقرا و محرومان؛ حالا هم توهین به شــهریار آواز ایــران. اردوگاه هواداران دو نامزد انتخابات ریاستجمهوری این روزها شاهد چنین دســتاوردهایی در تخریب رقیب خود است. محمدرضا شجریان سالهاست که در مقام یک شخصیت فرهنگی در ایران اسمورســمی یافته و این نوع شــخصیتها به طور فراجناحی مورد توجه همگان واقع خواهند شــد، اما برخی بهاشــتباه در این بازیهای سیاسی تیر خطا را به سمت او و هوادارانش پرتاب میکنند. اینبار سخنان ابوالقاسم طالبی، فیلمساز اصولگرایی که نمیداند اگر نقد و نظری دارد چگونه باید بیانش کند، دردسرساز شده است.

ابوالقاســم طالبــی روز شــنبه، 23 اردیبهشــت، در همایش نخبگان حامی ابراهیم رئیســی اعلام کرده بود که دولت یازدهم آنقدر دســتش خالی است که آویزان یک بیمار سرطانی )محمدرضا شجریان( شده است. این گفته با واکنش منفی کاربران فضای مجازی روبهرو شد. «من شــرمم شد بهجای ایشــان»؛ این را یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت.

یکی دیگر از کاربران نوشت: «بیماری استاد شجریان بیماری جسمیه شما رو چکار کنیم که سرطان عقل دارید و بنا به گفته حضرت مولانا حضرت عیسی برای همه دوا و درمان داشت بهجز نادان و از دست نادان فراری بود». دیگری هم اینطور از اظهارات کارگردان طرفدار ابراهیم رئیســی انتقاد کرد: «واقعا برای بهاصطلاح متمدنین و کســانی که خود را بافرهنگ میدانند بایســت شرمنده شــد که از یکی از مفاخر این سرزمین که همپای باربد و نکیساست با عنوان هنرمند سرطانی یاد کنند جای آنست کــه خون موج زنــد در دل لعل / زیــن تغابن که خزف میشکند بازارش».

از جانب دیگر، امیرحسین مدرس، مجری صداوسیما، با انتشــار پســتی در اینســتاگرام خود نوشــت: «آقای ابوالقاسم طالبی پیش از انداختن قلادههای طلا به گردن دیگران، ... از ادب بر گردن خود بیاویز».

ســازندگان انیمیشــن دیریندیرین هم اثری را درباره محمدرضا شجریان و با آرزوی سلامتی برای او ساختند. در انیمیشــن تازه دیریندیرین، محمدرضا شــجریان یک هنرمند و شخصیت واقعی معرفی شده که دارای ادب و کمال و هنر اســت و یک ملت برایش آرزوی سلامتی میکنند.در روزهای گذشته، نایبرئیس مجلس شورای اســلامی، با بیان اینکه نباید آثار هنری را با گرایشهای سیاسی مرتبط کرد، ثبت ملی «ربنا»ی شجریان را «اقدام مناســبی» توصیف کرده بود. علی مطهری، نایبرئیس مجلس شورای اســلامی، با اشاره به ثبت ملی «ربنا»ی محمدرضا شــجریان، به خانه ملت گفته بود : «نباید آثار هنری را با گرایشهای سیاســی مرتبط کرد؛ درواقع اگر گرایش سیاســی پدیدآورنده یک اثــر را نیز قبول نداریم، نباید آسیبی به اثر او برسد، بنابراین ثبت این اثر بههمت سازمان میراث فرهنگی اقدام مناسبی بود .»

نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسلامشــهر و پردیس، با بیــان اینکه نوع برخورد با شــجریان از ابتدا درست نبود، افزود : «بعضا ممکن است ایشان در حوادث سال 88 از موضوعی ناراحت و مصاحبهای کرده باشند؛ باوجوداین، ایجاد این نوع محدودیت برای هنرمندان کار درستی نیســت، چراکه هنرمندان روحیه لطیفی دارند و ممکن است اظهارنظر تندی هم کرده باشند، اما نباید به آن خیلی حساسیت نشان داد. آن نوع برخوردها از ابتدا با ایشان درست نبود .»

معــاون رئیسجمهــوری و رئیس ســازمان میراث فرهنگــی، صنایعدســتی و گردشــگری بهتازگی دعای مشهور «ربّنا» با اجرای محمدرضا شجریان را ثبت ملی کرده است.

پیامد ســخن ابوالقاســم طالبی در جامعه فرهنگی ایرانــی ایجاد نوعــی گریز از تفکر و نگاهی اســت که از فرهنگ ایرانی و اسلامی دور افتاده و نمیتواند انتظارات عمومی را برآورده کند.

در ایران بزرگ همه بزرگان باید حضورشان در ارکان عمومی و فرهنگی جامعه در نظر گرفته شــود و حذف ظاهــری اینها، درواقع بر حضور عمومی از راههای دیگر میافزایــد. اگر صدای شــجریان از صداوســیما پخش نشــود، آیا هوادارانش صدای او را از راههای دیگر دنبال نخواهند کرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.