عذرخواهی لکنتزبان نمیخواهد

Shargh - - هنر -

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی با تأکید بر اینکه ما دولت زمینی هستیم، دولت آســمانی نیستیم، اظهار کرد: دولــت زمینی واقعیتها را میبیند و براســاس واقعیتها حرکت میکند، ما برای توجیه اعمالمان به مقدسات متوسل نمیشویم. به گزارش ایسنا، سیدرضا صالحیامیری در نشست با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان کرمان، با تأکید بر اینکه باور دارم کرمان سرزمین رمزها و رازهاست و دیار کریمان و بزرگان است، گفت: باید نقاب از چهره زیبای کرمان برچیده شود تا ایرانیان و جهانیان زیباییهای این اقلیم را بیشــتر بشناســند. کرمان مانند نگین درخشــانی در ســرزمین ایران است و فرهنــگ و تمــدن ایرانی با فرهنــگ و تمدن کرمان در دنیــا شــناخته خواهد شــد و در صورتی که نظریه تمدن هلیل به اثبات برســد، مشخص میشود نقطه آغاز زیســت بشر از این نقطه بوده است. او اظهار کرد: سرمایه شما، وحدت و انسجامی است که در مدیریت استان کرمان شکل گرفته و شهادت میدهم، استاندار کرمان جزء موفقترین اســتانداران کشــور است. او با اشاره به عملکرد استان کرمان در دولت یازدهم، بیان کرد: کرمان در آغاز یک جهش قرار گرفته و نمایندگان این اســتان برای تأمین مطالبات استان، سخت تلاش میکنند و این انســجام میان نماینــدگان یک فرصت بزرگ برای اســتان است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفــت: اســتاندار کرمان به حاشــیهها نمیپــردازد و پشــتوانه نخبگان و اصحاب فرهنگ و هنر را دارد. این نشست نیز یک پیام روشن دارد که مدیریت استان برای رسیدن به قلههای توسعه، به حمایت معنوی اصحاب فرهنــگ و هنر نیاز دارد. او ادامه داد: جامعهای که در آن، معنویت و معرفت نباشد، مانند یک جسم بیروح اســت و ما بیش از نیاز اولیه، به نیازهای ثانویه یعنی اخــلاق و معرفــت نیاز داریــم و اگر جامعــه در حد اعلای توســعه اقتصادی باشد، اما از اخلاق و فضیلت بیبهره باشــد، چه ارزشی دارد؟ صالحیامیری با بیان اینکه در کنار توســعه اقتصادی، به توســعه فرهنگی و زیســت فرهنگی نیاز داریم، تصریح کرد: برای اینکه بدانیم در چه جامعهای زیســت فرهنگی حاکم است، بین مــردم، اخلاق، همگرایی و وحدت را میبینیم؛ اما اگر اتهام، شــایعه و تخریب بین مــردم وجود دارد، در آن جامعه، زیســت اخلاقی و فرهنگی وجود ندارد. او با تأکید بر اینکه نباید فرهنگ را در حاشــیه دید، بلکه فرهنــگ در متــن زندگی جامعه جاری اســت، اظهار کرد: گفتمان امام به این نقطه ختم میشود که ایشان به دنبال ســاخت انســان بود و انسانسازی را مقدمه توسعه میدانست. امام همواره تأکید داشتند که باید انسان ساخته شــود تا جامعه ساخته شود و اگر امروز در جامعه با مشــکلات مختلف مواجه هستیم، دلیل روشن این اســت که از گفتمان امام فاصله گرفتهایم. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی با بیــان اینکه گفتمان فرهنگی این دولت در راستای گفتمان امام و مبتنی بر اعتدال فرهنگی است و پذیرش تنوع فرهنگی، عدالت فرهنگی و دیانت فرهنگی اســت، اظهار کرد: شــعار ما در این دولت، این اســت که تهران، ایران نیســت و از این منظر باید منابــع، امکانات و فرصتها به اقصا نقاط کشور سرازیر شود. وضعیت امروز کرمان شایسته فرهنگ و تمدن کرمان نیست و از استاندار میخواهیم با تهیه طرح و پیشنویس بنیاد فرهنگ، تمدن و ادب اســتان، آغازگر یــک حرکت فرهنگی بــزرگ برای این سرزمین باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.