رونمایی از فاز صفر پروژه «کوروش بزرگ»

Shargh - - هنر -

شرق: مراسم رونمایی از کارهای انجامشده در فاز صفر فیلم ســینمایی «کــوروش بزرگ»، کارت فرااعتباری بانک ملت به نام کوروشکارت و چــاپ دوم فیلمنامه «کوروش کبیر» نوشــته «مســعود جعفریجوزانی» ساعت 17:30 روز یکم خرداد در موزه سینما برگزار میشود.

مراســم رونمایــی از چــاپ دوم فیلمنامه «کــوروش کبیــر» بــه نویســندگی «مســعود جعفریجوزانــی» و با پژوهشــگری «فتحالله جعفریجوزانی» و دکتر «عبدالکریم یونسی» و همچنین مراسم رونمایی از کارهای انجامشده فاز صفر شــامل؛ 1- ســایت 22- کوروشکارت بانــک ملــت و 3- گــزارش اتمام نقشــه راه )آرتبــوک( با حضــور تعــدادی از هنرمندان سرشــناس ســینما، تئاتر و تلویزیون کشــور و تعــدادی از شــخصیتهای برجســته علمی، فرهنگی و هنری و با یاد و بزرگداشــت زندهیاد «علی معلــم» منتقد و نویســنده سرشــناس سینمای ایران؛ در ساعت 17:30 روز یکم خرداد در موزه سینما در تهران برگزار میشود.

نخســتین چاپ کتاب فیلمنامــه «کوروش کبیر» نوشــته «مســعود جعفریجوزانی» که به وســیله انتشــارات تریتا منتشر شــد؛ روز 14 اســفندماه سال 1394 در شعبه الف شهر کتاب واقع در زعفرانیه تهران رونمایی شد.

در مراســم رونمایی از چــاپ دوم فیلمنامه «کوروش کبیر» همچنین قرار است از آرتبوک و وبسایت پروژه ســینمایی «کوروش کبیر» و نیز «کوروشکارت» بانک ملت رونمایی شود و برنامههای آتی پروژه سینمایی «کوروش کبیر» به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

در بخشهایــی از مراســم نیــز، مدیر گروه فرهنگی- اقتصــادی پروژه «کــوروش بزرگ» دربــاره ســاخت شــهرک ســینمایی «کوروش کبیــر» و چگونگی جذب ســرمایههای داخلی، خارجی و همچنین مردمی برای ساخت این اثر سینمایی توضیحاتی ارائه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.