پوران درخشنده زنگ افتتاح «دشمن مردم» را مینوازد

Shargh - - هنر -

شرق: اجــرای نمایش «رقص روی لیوانها» با حضور رؤیا افشــار و رحمت امینی در تالار استاد انتظامی آغاز شــد و امروز پوران درخشــنده زنگ افتتاح نمایش «دشــمن مردم» را میزند. نمایش «رقص روی لیوانها » نوشته امیررضا کوهستانی و با کارگردانی ســیدجواد روشن از 24 اردیبهشت در سالن اســتاد انتظامی روی صحنه رفته است. این نمایش داســتان زندگی پســر جوانــی به نام فرود را روایت میکند که مربی رقص و علاقهمند به دختر جوانی به نام شــیوا اســت کــه از خانه فرار کرده، فرود احســاس میکنــد وظیفه دارد تا بهوســیله رقص به شــیوا کمک کند تا استعداد و ویژگیهای مثبت خودش را بروز دهد...، ولی این مسیر برای هردو آنها پایان خوبی ندارد. در این اثر نمایشی، بابک خدایی، فاطمه عطایی و حمیدرضا تســلیخ بهعنوان بازیگر حضــور دارند. همچنین سینا ییلاقبیگی؛ طراح صحنه، محمد فرشتهنژاد؛ موســیقی، مهدی دوایی؛ طراح پوستر، امیرعباس حسینی؛ ساخت فیلم و تیزر، محمد رضایی؛ مدیر تولید، نســترن پاکدامــن؛ مدیر و منشــی صحنه، امیرعلی زیارتی و حمیدرضا تســلیخ؛ دســتیاران اجرائی، مریم شریعتی؛ روابطعمومی، گروه هنری پژواک؛ تبلیغات و احســان رأفتی بهعنوان عکاس این گروه نمایش را همراهی میکنند.

همچنین نمایش «دشــمن مــردم» با حضور پــوران درخشــنده و جمعی از هنرمنــدان از 25 اردیبهشت در تالار مولوی روی صحنه میرود.

«دشــمن مردم» نوشــته هنریک ایبســن و با کارگردانی سینا راستگو است که پوران درخشنده، کارگــردان ســینما، ایــن نمایش را دوشــنبه، 25 اردیبهشت افتتاح میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.