به دکتر روحانی رأی میدهم

Shargh - - هنر -

اصغــر فرهــادی در آســتانه انتخابــات ریاســتجمهوری ضمن دعــوت از مردم برای مشارکت در انتخابات، از «حسن روحانی» اعلام حمایت کرده است. این کارگردان برگزیده اسکار در این پیام که روز گذشــته به ایسنا ارسال کرد، آورد: «به دکتر روحانی رأی میدهم و امیدوارم کســانی که هنوز بــرای رأیدادن در تردیدند با همه شرایط و دلایل قابلدرکی که در نظر دارند بهخاطر سرنوشت فرزندان این سرزمین و نسل آینده با رأیدادنشان از این حداقل حق انتخاب خود، استفاده کنند».

اصغر فرهادی برای «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» دوبار اسکار را برای سینمای ایران و ایرانیــان به ارمغــان آورد و ایــن روزها برای ساخت فیلم جدیدش در اسپانیا بهسر میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.