استقبال از کنسرت آنپلاگد «رضا یزدانی»

Shargh - - هنر -

شرق: اولین شب از سلسلهشــبهای خانه همایش که بناست با محوریت برنامههــای فرهنگی - هنری به صــورت ماهانه اتفاق بیفتد، پنجشنبه و جمعه، 21 و 22 اردیبهشت برگزار شد.

در نخســتین شــب از این شبها، کنســرت آنپلاگد رضا یزدانی بــا حضور مــردم و اســتقبال هنرمنــدان روی صحنــه رفت. این اولین کنســرت آنپلاگد رضا یزدانی در تهران بود. در اولین شــب از سلســلهبرنامههای فرهنگی شــبهای خانه همایش چهرههایی نظیــر مهتاب کرامتی، احســان عبدیپور، حمیدرضــا صدر، الهام پاوهنژاد، نــگار آذربایجانــی و هنرمندان عرصه موســیقی و تئاتر حضور داشتند.

شــبهای خانه همایش کــه زیرمجموعــهای از فعالیتهای مؤسســه فرهنگی - هنری عبداللهی است، با هدف ایجاد فضایی خاص برای معاشــرت و همنشینی فرهنگدوســتان علاقهمند، با اهالی هنر شــکل گرفته است. در این سلسلهشبها که بناست به صورت رویدادهایی پیوســته و ماهانه برگزار شود، شرکتکنندگان میتوانند در فضایی ویژه، رویــدادی را تجربه کنند که فقط یکبار رخ میدهــد و هرگز تکرار نخواهد شــد؛ رویدادی کــه به منظور سلیقهســازی برای مخاطبانش فرصت همصحبتی با هنرمندان و فرهنگسازان را فراهم خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.