حمایت ۳۰۰ ناشر از «روحانی»

Shargh - - هنر -

شرق: 300 ناشر حمایت خود را از حسن روحانی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری، اعلام کردنــد. در بیانیه بیش از 300 مدیر نشــر ایــران در حمایت از دکتر حســن روحانی )139۶) آمده اســت: «بهنــام خداوند جان و خرد؛ چهار ســال را ســپری کردیم درحالیکه فضای کســبوکار نشــر ثبات و آرامش بیشتری را تجربه کرد. بــرای ایجاد انگیزه و نیاز در همه اقشــار اجتماعی به منظور افزایش و ارتقای مطالعه بسترســازی شد. امکان گردش آزاد اطلاعــات برای عرضه تفکرات گوناگون بــه جامعه فراهم و از نابرابریهــا برای توزیع منابع حمایتی کاســته شــد. شــفافیت بیشــتر در بخش فرهنگی دولت پدید آمد و بسیاری از امور نشر به کارگزارانش واگذار شــد و از این طریق، تصدیگری دولت کاهش یافت و موانع نشر کتاب کمتر شد.

از اینها مهمتر، امروز امید بیشــتری در کالبد نشر نشسته است. هرچند وضع موجود برای بســیاری از ما هنوز مطلوب نیست، اما باور داریم که مدیریت فرهنگی دولت تدبیر و امید با خواســتههای ناشران هماهنگ است و میان ما اهل فرهنگ همدلی بیشتری پدید آورده اســت». ازاینرو، ما امضاکنندگان ایــن بیانیه، حمایت قاطع خود را از انتخاب دوباره دکتر حســن روحانی به ریاستجمهوری اسلامی ایران اعلام میداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.