مسافران «کن» هم میتوانند رأی بدهند

Shargh - - هنر -

رئیــس هیئتمدیــره خانــه ســینما اعــلام کــرد: هنرمندان، روزنامهنــگاران و منتقدانی که در جشــنواره کــن حضور خواهند داشــت، برای شــرکت در انتخابــات، رأی خود را در همین شــهر میتوانند به صندوق بریزند.

همایون اســعدیان در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: طبق پیگیری خانه ســینما و همــکاری خوب وزارت امور خارجه موفق شــدیم یک صندوق ســیار را از طریق ســفارت ایــران در پاریس در اختیار بگیریم تا روز 29 اردیبهشت، همزمان با انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای شــهر امکان رأیدادن برای ایرانیهای حاضر در شهر ساحلی کن فراهم شود.

او افــزود: بهاینترتیب هنرمنــدان، روزنامهنــگاران و منتقدان ایرانی که در جشــنواره کن حضور دارنــد، میتوانند در این حرکت ملی مشــارکت داشته باشــند. اســعدیان اضافه کرد: وزارت امور خارجه برای این اتفاق همکاری خوبی با خانه ســینما داشــت و از پیشــنهاد این نهاد صنفی استقبال کرد، چون فضای خوبی را در محل برگزاری جشــنواره فیلم کن ایجاد خواهــد کرد. به گفته او، ایرانیهای حاضر در این جشنواره با گذرنامه خود امکان شرکت در رأیگیری را خواهند داشــت و صندوق رأی هم احتمالا در محلی نزدیک کاخ جشنواره کن خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.