حکایت آن سوار

Shargh - - هنر -

«حدیث مرده بردارکردن آن سوار که خواهد آمد»، اثر هوشنگ گلشیری، در دانشگاه تهران نقد و بررسی میشود.

ایــن اثــر که پــس از نزدیک به چهــار دهه امکان بازنشر پیدا کرده، از داستانهای بلند مهم گلشیری است که بهلحاظ تکنیک، روایت و زبان خاص آن، در میان دیگر آثار خود این نویسنده نیز یگانه است. انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشــگاه تهران در روز دوشــنبه بیســتوپنجم اردیبهشــت در ادامه نشســتهای «گفتارهایی در ادبیــات معاصر»، نشســتی بــا محوریت اثر اخیرِ هوشنگ گلشــیری برپا خواهد کرد، در این نشســت که از ســاعت 12 تا 14 در تــالار کمالِ دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار میشود، پویا رفویی، منتقد و مترجم ادبی سخنرانی خواهد کرد و جمعی از اهالی فرهنگ و ادبیات نیز حضور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.