ابهام در خودکفایی گندم بیانصافی و غیرواقعی است

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

معاون وزیر جهاد کشــاورزی اعلام کرد هیچ شکی نســبت به خودکفایی گندم در سالهای گذشته وارد نیســت و کسانی که این مسائل را مطرح میکنند تاریخ را فراموش کردهاند. عباس کشــاورز اظهار کرد: مصرف ســرانه گندم را اگر ملاک قرار دهیم و تولید را نیز با عرضه، واردات و صادرات مقایسه کنیم، میتوان میــزان کســری را در هر یک از محصولات کشــاورزی اندازهگیــری کــرد که بــه فرمولی به نام تــراز غذایی معروف است که البته ســاخته دست من نیست و در همه دنیا این فرمــول مورد توجه قــرار میگیرد. وی افزود: بر همین اســاس در سال گذشته سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی تولید شده که بیش از تقاضای داخلی است که البته در سال گذشته یکمیلیون و 380 هزار تن آن به کشور وارد شده است که نباید آن واردات انجام میشــد اما اگر این عدد را نیز از ســه میلیون تن مازاد تولید گندم کســر کنیم، بــاز هم بیش از یکونیم میلیون تن گندم مازاد بر تقاضای داخلی تولید شــده اســت؛ بنابراین شکی در خودکفایی گندم وجود ندارد. معــاون وزیر جهاد کشــاورزی در امــور زراعت ادامه داد: ابهام در خودکفایی گندم بیانصافی و غیرواقعی اســت، چراکه شــاخص خودکفایی بر مبنای دو عامل بسندگی محصول و جای خالی اندازهگیری میشود که در فروردین ماه امســال بیــش از 9 ماه ذخیره گندم در کشور بر اســاس تولید داخلی وجود داشت و سیلوها و انبارهای کشــور از این محصول اســتراتژیک پربود و اینها همه شاهد و گواه خودکفایی گندم است؛ بنابراین برخی که در خودکفایی گندم تشکیک میکنند، به جای طرح ادعاهای نادرســت به آمارهای اقتصادی دقیقی که در کشور منتشر شده است، نگاهی بیندازند و سپس اظهــار نظر کنند. کشــاورز تصریح کردنــد درحالیکه میزان نیاز کشــور به گندم حدود 9 میلیون تن اســت، دولت و وزارت جهاد کشــاورزی بیش از 11.5 میلیون تن گندم را از کشــاورزان خریــداری کردند و به راحتی با این آمارهای ســاده میتوان دریافت که میزان تولید، خرید و عرضه گندم بیش از تقاضا بوده اســت. برخی از کســانی که آمارها را زیر ســؤال میبرند، باید بدانند که بر اســاس مدل عرضه اگر بخواهیم آمارهای سال 1391 را ملاک قرار دهیم، همان سال باید 21 میلیون تن گندم موجودی کشور میبود درحالیکه ایران نیازی به این میزان گندم ندارد و انباری به این ظرفیت در کشور نیســت. وی گفت: هیچگاه نیاز کشــور به گندم بیش از 13 میلیــون تا 14 میلیون تن نبوده اســت، چراکه نه انباری برای نگهداری آن وجود دارد و نه تقاضایی برای مصرف؛ بنابراین آمارهایی که از سوی برخی از منتقدان مطرح می شــود، پایه و اساس علمی و منطقی ندارد، چراکه اگر ســال 1391 معادل 20 میلیون تن گندم در کشــور وجود داشت، چرا در یک سال پس از آن انبارها و ذخایر گندم ایران خالی شــده بــود. مردم که در یک ســال نمیتوانند دو برابر شــرایط عادی گندم مصرف کنند. برخــی اظهارنظرهایی میکنند کــه گویا تاریخ فراموششــان شده است یا اینکه کسانی که برای آنها گزارش تهیه میکنند، یکجانبه به مسائل نگاه میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.