ترسیم آینده پتروشیمی ایران

Shargh - - اقتصاد -

در مدت 110 سال حیات صنعت نفت در ایران و نزدیک 55 سال عمر صنعت پتروشیمی، همواره محور توســعه صنعتی ایران «نفت» بوده است. امروز وقت آن رســیده اســت که بــه جاي اینکه محور تلاشها و نقطه کانونی تولیدات، میلیونها بشــکه نفت خام در روز باشد، یک تغییر عمیق و انتقــال پارادایمی در انگاره ذهنی «پتروشــیمی و نفت» حاصل شود. در این پارادایم، نقطه کانونی پیشــتازی صنعتی ایران در زنجیره ارزشآفرین و اشتغالزای صنعت بالادست، میانی و محصولات زنجیره تکمیلی صنعت پتروشــیمی جســتوجو میشــود. به ایــن معنا که ابتدا همــه نفت خام، میعانــات نفتــی و گازی و همچنیــن محصولات پالایشگاهی و گاز طبیعی کشور در خدمت صنعت پتروشیمی ایران قرار بگیرد و فقط سرریز آن مجوز صادرات به صورت خام و فراورشنشده را داشته باشــد.قطعا مثل هــر تغییر عمیــق و جابهجایی الگووارههای فکری در روند پیشــرفت کشورهای جهان، محور قــرار گرفتن صنعت پتروشــیمی و پیشتازی آن برای تحقق آرمان پیشرفتهترین کشور اسلامی، مستلزم تغییر همزمان ساختارها در این حوزه اســت که به نوبه خــود نیازمند مطالعات عمیق براي استقلال صنعت پتروشیمی در قالب یکــی از معاونتهــای ریاســتجمهوری مانند ســازمان انرژی اتمــی ایران، قرارگرفتــن در بدنه صنعتی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا تغییر اساسی در ساختار وزارت نفت و تبدیل آن به وزارت پتروشیمی و نفت است.

اما آنچه مســلم اســت این اســت که تناسب «ارکان جهتســاز» شــامل راهبــرد، اهــداف، ارزشهای بنیادی و ســاختار سازمانی در مقیاس ملی از الزامات جهش سوم در صنعت پتروشیمی ایــران و رقابــت و همــاوردی آن بــا غولهــای پتروشیممنیاابیعی م*حمكعساوبن ی

انجسهااننی شر تو مل بمر اصمشنهاوريدي.عز پت ن یرووتشيجمهيزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.