تعطیلی و رکود بنگاههای تولیدی

Shargh - - اقتصاد -

راهانــدازی مجدد این واحدها فرایندی زمانبر اســت و باید عوامل مورد نیاز و زیرســاختهای لازم فراهــم شــود تــا در آن صــورت بــا تلاش همهجانبــه دولــت و بخش خصوصی و ســایر بخشهای دیگر در تولیــد کالا و خدمات، کالای داخلی توانایی رقابت عادلانه با همتایان خارجی را به دســت بیاورد. در کل میتوان نتیجه گرفت بــدون فراهمکردن زمینه مناســب بــرای ورود فناوریهای نوین آن هم با اتخاذ تدابیر سیاســی و ایجاد رابطه منطقــی و بهرهگیری از الگوهای اقتصاد مقاومتی با دارندگان این فناوریها، اتخاذ سیاســتهای حذف یارانه انرژی و صرفا حذف اختلالات قیمتــی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاههای تولیدی در جایگزینــی عوامل تولید و خارجکــردن فناوریهای فرســوده، ادامه حیات بنگاههــای تولیــدی را با مشــکل مواجه کرده و اقتصاد را وارد رکود تورمی کرده بود.

*عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات بينالمللی انرژی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.