یارانه نقدی سهشنبه واریز میشود

Shargh - - اقتصاد -

یارانه نقدی ماه جاری ســاعت 2٤ روز سهشــنبه همزمان با 2٦ اردیبهشــت به حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز میشــود. هفتادوپنجمیــن مرحله از یارانههای نقدی با مبلغ ٤٥هزار و ٥00 تومان به ازای هر متقاضی حاضر در فهرســت ســازمان هدفمندی یارانهها پرداخت خواهد شد.پرداخت یارانه به بیش از 7٥ میلیون نفر در هر ماه هزینهای حدود سههزارو 400 میلیارد تومان برای دولت به همراه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.