راهاندازی مرکز مقابله با گردوغبار در عراق

Shargh - - جامعه -

معــاون رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت اعلام کــرد: مرکزی را در کشور عراق برای توانافزایی مقابله با گردوغبارها راهانــدازی خواهیم کرد که کارهــای اجرائی آن آغاز شــده و در آینده نزدیک به انجام میرســد. معصومه ابتکار، شــامگاه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی اســتان کردســتان که در اســتانداری برگزار شد، اظهار کرد: در دولت یازدهم و براساس تأکیــدات رئیسجمهور درباره محیط زیســت، ما یک نگاه فرابخشی را داشتیم؛ زیرا بدون مشارکت بخشهای مختلف و سیاســتگذاریها و اهداف مشــترک، حل مشکلات زیستمحیطی امکانپذیر نیســت. وی افزود: در کشــورمان بــا بحرانهایی روبهرو بودیم؛ اما خوشــبختانه امــروز وضعیت دریاچه ارومیه بســیار بهتر از گذشــته اســت و از مرحله بحــران نجات پیدا کرده اســت. وی بیان کــرد: دریاچه زریوار در اســتان کردســتان هم در دولت یازدهم مورد توجه جــدی قرار گرفت و از نابــودی حتمی نجات پیدا کرد. ابتکار، جمعآوری فاضــلاب روســتاهای حاشــیه دریاچــه زریوار، جلوگیری از دخــل و تصرف در حریم این دریاچه و مانیتورینگ و نظارت مداوم را ازجمله اقدامات مؤثر برای احیای دریاچه زریوار عنوان کرد. معاون رئیسجمهــور تصریح کرد: از ســال 92 مذاکرات خود را با کشــور عراق درباره پدیده گردوغبار آغاز کردیم که با توجه به بهبود شرایط این کشور از دو ماه پیش اعلام آمادگی کردند که برای کاهش این پدیده با ایران همکاری کنند. وی به وجود هشــت میلیون هکتار کانون بحرانی در کشور عراق اشاره و بیان کرد: از ســه سال پیش موضوع گردوغبار را به صورت جدی بررسی کردیم و از یک ماه گذشته هم با کشور عراق دراینباره مجددا وارد مذاکراتی شدهایم. ابتکار ادامه داد: مرکزی را در کشور عراق برای توانافزایی مقابلــه با گردوغبارها راهاندازی خواهیــم کرد که کارهای اجرائی آن آغاز شــده و در آینده نزدیک به انجام میرســد. وی به انجام اقداماتــی در ســطح بینالمللی و ســازمان ملل برای رفع پدیده گردوغبار نیز اشاره کرد و در ادامه از برگــزاری اولین اجلاس بینالمللــی گردوغبار سازمان ملل در تیر سال جاری در تهران خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.