چرا دولت یازدهم میگوید سرمایهگذاری خارجی؟

Shargh - - جامعه -

ما ظرفیت بســیار ویژه و کم نظیری براي تولید برق از انرژی خورشیدی داریم و میتوانیم به تولید 20 هزار مگاوات تولید برق از انرژی خورشــیدی دســت یابیم. موقعیــت جغرافیایی و میزان تابش خورشــید مزیت کمنظیری بــرای ایران خصوصا اســتانهای اصفهان، یزد، کرمان، فارس و سیستانوبلوچســتان است. در این اســتانها بین 300 تا 320 روز تابش مناســب خورشید وجود دارد درحالیکه کشــورهای اروپایی و شرق آسیا از چنین مزیــت ویژهای برخوردار نیســتند، ولی برنامه احداث دهها هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست اجرا دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.