زنان برایبدیهد نب « ازآیزیرااند-ییه» مهریوریرهوند

Shargh - - ورزش -

سجاد فیروزی:

«بودن در ورزشگاه یا نبودن در ورزشگاه»؛ مســئله برای زنــان ایرانی کــه علاقهمند بــه ورزش و رقابتهای مهم داخلی و خارجــی )به میزبانی ایران( هســتند تقریبا همیــن بــوده. در برههای از ســالهاي گذشته با صدور مجوز، زنان ایرانی توانستند عمدتا برای تماشای دو رشته ورزشی والیبال و بسکتبال خودشان را به ورزشگاهها برسانند ولی بعدها این مجوز دوباره لغو شد تا یکی از اصلیترین خواستههای زنان ایرانی در امر ورزش تبدیل به چالشــی جدی برای دولت شود. اگرچه مسئولان دولت با رایزنیهای مختلف تلاش کردند مجوز باطلشــده را دوباره احیا کنند ولی حداقل تا الان چنین موضوعی به صورت کامل حل نشده است.

مشکلات بینالمللی

موضوع عدم ورود زنان به ورزشــگاهها نهتنها منجر بــه اختلافنظر در نهادهای مختلف داخلی شــد بلکه فدراســیونهای بینالمللی چند رشته از جمله والیبال را هم بر آن داشــت تا هر طور شــده در اســتیفای حق تماشاگران زن، با مسئولان ورزش ایران مذاکره کنند. ابتدا ایــن موضوع در حد گمانهزنی مطرح شــد ولی بعد که خبر رسید فدراسیون جهانی والیبال، ایران را تهدید کرده که اگر حق ورود زنان به ورزشگاه داده نشود، میزبانی از آنها گرفته خواهد شــد، مشکلات رویه تازهتری در پیش گرفت. بههرحال با وجود فشارهای زیاد، مسئولان دولت توانستند به راهحلی مقطعی برسند تا مانع از عملیشدن تهدید فدراسیون جهانی والیبال شوند. هرچند آن راهحل هرگز دائمی نبود و بیشتر زمینهسازی برای حضور کامل تماشاگران زن ایرانی در ورزشگاه تلقی شد.

خانواده درجهیک در ورزشگاه

وقتی تهدید فدراســیون جهانی والیبال از راه رسید و این تهدید هم کاملا جدی بود، مسئولان مجبور شدند در مقابل عدم ورود زنان به ورزشگاه ۱2هزارنفری آزادی تا حدودی کوتاه بیایند، البته به شیوه خودشان! به این معنی که ابتدا اجازه ورود خبرنگاران زن به ورزشگاه داده شد و بعد هم با دعوت از خانواده درجهیک بازیکنان، اعضای کادر فنی و مسئولان فدراسیون آهسته آهسته پای زنان بهعنوان تماشــاگر دوباره به ورزشگاه باز شد. اگرچه در یکی دو اقدام اولیه تعداد زنان حاضر در ورزشــگاه کم بود ولــی بعدا با مجوزی محدود، تعداد زنان بیشــتری هم پایشان به ورزشگاه کشــیده شد؛ در جایی مشخص و البته با ضوابطی مشــخص. تماشاگران اخیر دیگر جزء افــراد درجهیک خانوادهها نبودنــد و از علاقهمندان به رشتههای مختلف ورزشــی بودند که توانستند دوباره از نزدیک یکی از بازیهای تیم ملی والیبال ایران را ببینند.

فعالیت در سکوت خبری

حربــه دولت در این زمینه مشــخص بود؛ مســئولان نمیخواستند درباره ورود زنان به ورزشگاه در رسانههای مختلــف صحبت کنند تا دوباره عدهای از شــنیدن چنین اخباری «تحریک» شوند و همین اجازه محدود صادرشده هم گرفته شــود. محمود گــودرزی، وزیر پیشــین دولت روحانی یکی از افرادي بود که به شــدت از صحبتکردن درباره این موضــوع پرهیز میکرد. او به «شــرق» گفت: «در این زمینه کارهای خوبــی صورت گرفته ولی ترجیح دادیــم دربارهاش صحبت نکنیــم. کلا تجربه ثابت کرده صحبتکردن در رســانهها درباره ورود زنان به ورزشگاه کار را بهتــر کــه نمیکند هیــچ، بلکه بعضــا بعضی از زحمتهای کشیدهشــده را هم بر باد میدهد. با این حال همین الان خودتان با مقایســهای ساده به نسبت گذشته میتوانید بفهمید که شــرایط اندکی بهتر شــده است.» اشــاره گودرزی به حضور همین تعداد از ورزشکاران زن در جریان دیــدار تیم ملی والیبال ایــران در لیگ جهانی بود که آن هم با تلاش زیادی به دســت آمده بود. تلاش وزارت ورزش بعــد از محمود گودرزی هم در زمینه ورود زنان به ورزشــگاه ادامه پیدا کرده و مســعود سلطانیفر، وزیــر جدیــد ورزش هم تــلاش زیادی کرده تــا فعالیت دولت در این زمینه به نتیجه برسد. او در روزهای گذشته در صحبتهای مختلفی به تــلاش برای حضور زنان در ورزشــگاه اشاره کرده اســت. «تلاش میکنیم همفکری، هماهنگــی و زمینههای لازم برای حضــور خانوادهها در استادیومها فراهم شــود. مطمئنم که مردم و هوادارانی که در اماکن ورزشی حاضر میشوند، از لحاظ فرهنگی در درجــه بالایی از فهم و درایت قرار دارند و ملاحظات لازم را برای حضور خانوادهها در ورزشگاهها رعایت میکنند و از این لحاظ مشکلی وجود نخواهد داشت. به مرور تلاش میکنیم با زمینهسازی، توجیهکردن و هماهنگی بین همه عناصر دســتاندرکار بتوانیم شــاهد حضــور خانوادهها در ورزشــگاهها باشیم». زمینهســازی برای ورود زنان به ورزشــگاه آنهم به صورت معمول و مرسومش طبیعتا نیــاز به گذر زمــان و انجام فعالیتهــا و هماهنگیهای مختلف دارد. شــاید با توجه به شرایط کنونی، دسترسی به این موضوع که مثلا در آیندهای نزدیک زنان بتوانند در ورزشــگاه صدهزارنفری آزادی )این ورزشگاه از زمانی که صندلیدار شده ظرفیتش کمتر از ۸۰ هزار نفر شده است( در کنار مردان یکی از بازیهای تیم ملی را از نزدیک تماشا کنند، امری غیرممکن اســت ولی شاید تا چند سال دیگر بتوان این موضوع را برای یک بار هم که شده محققشده دید؛ حالا در راســتای همین سیاســتها که آهسته و در ســکوت، فعالیت بــرای ورود زنان به ورزشــگاه در حال پیگیری است، خبر رسیده که وزارت ورزش برنامهای چیده تــا در صورت توافق، زنان بتواننــد از آخرین بازی ایران در مرحله انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی دیدن کنند.

حضور زنان در ورزشگاه آزادی؟

این خبر در حد یک فرضیه است و مدیر روابطعمومی وزارت ورزش آن را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده ولی تجربه نشــان داده که این خبرها بدون صحبت در وزارت ورزش به بیرون درز نمیکند. موضوع از این قرار است که وزارت ورزش در نظر دارد آخرین بازی تیم ملی فوتبال کشورمان در راه رســیدن به جام جهانی را برای خانوادههــا در نظــر بگیرد. به این معنــی که فقط زنان به همراه فرزندانشــان بتوانند بــازی را از نزدیک ببینند. در عمل هم زمان مناســبی برای ایــن کار در نظر گرفته شــده و هم مکان مناســبی. تیم ملی فوتبال کشورمان خردادماه با ازبکســتان در ورزشگاه آزادی دیدار میکند؛ دیداری سرنوشتساز و تعیینکننده که میتواند رأی به صعود ایران به جام جهانی بدهد. در واقع اگر ایران بازی با ازبکســتان را ببرد، کار تمام اســت و دو دیدار دیگرش برابر کرهجنوبی و سوریه تشریفاتی میشود. بازی با کره که در خانه رقیب برگزار میشود و میماند آخرین دیدار: ایران – ســوریه؛ ۱۴ شهریور در ورزشــگاه آزادی. از آنجا که تــا آن زمان به احتمال 99 درصد تکلیف صعود تیم ملی به جام جهانی مشخص شده پس بازی حساسیت زیادی ندارد و در حالت معمول هم بعید است ورزشگاه آزادی پر شــود. حــالا وزارت ورزش میخواهــد از این فرصت اســتفاده کند و با فراهمکــردن فرصت حضور «خانوادهها» در ورزشــگاه، پای زنــان را «یک بار» دیگر به ورزشــگاه صدهزارنفری آزادی باز کنــد. پیش از این در دولــت اصلاحات بود که به عــدهای از زنان «نخبه» اجازه ورود به ورزشگاه آزادی داده شد تا دیدارهاي ایران با کرهشــمالي و بحرین، بازیهاي صعــود ایران به جام جهانی 2۰۰۶ را از نزدیک ببینند. در آن بازی با بحرین که ســید محمد خاتمی هم در ورزشگاه حاضر بود، ایران با برتری مقابل رقیب مسافر جام جهانی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.