سردار آزمون: در این دولت به حقوق اقوام توجه خاصی شده است

Shargh - - ورزش -

فوتبــال ایران در دولت یازدهم شــرایط مطلوبي را به خود دید. تیم ملی با اقتــدار در صدر جدول گروه خــود در انتخابی جام جهانی قرار دارد و میتواند یکی از شیرینترین صعودهایش به جام جهانی را جشن بگیرد. تمامی تیمهای ملی موفق به حضور در جام جهانی شــدند که در این میان تیمهای فوتسال و فوتبال ساحلی در یک نتیجه تاریخی سوم جهان شدند. استقلال و پرسپولیس هــم در شــرایطي باثبــات و رضایتبخش به ســر میبرند. میانگیــن تعداد تماشــاگران به مراتب نسبت به سالهای قبل بیشتر شده و به اعتقاد بسیاری از ورزشکاران ایران، حال ورزش ایران بهویژه فوتبال کشور «خوب» است. بیدلیل نیست که در این روزها شــاهد حمایت گسترده اهالی فوتبال از حسن روحانی هستیم. ســردار آزمون جدیدترین فردی است که در پیامی ویدئویی به صورت قاطع از روحانی حمایت کرده است. این ستاره جوان تیم ملی ایران متولد گنبد و اهل ســنت اســت. آزمون توجه دولت دوازدهم به اقوام و ادیان مختلف را یکی از دلایل اصلی رأی خود به حسن روحانی در انتخابات پیشرو عنوان کرده است. مهاجم ایرانی باشگاه روستوف روسیه در پیام خود گفته است: «بهعنوان ورزشــکار اهل ســنت تصمیم گرفتهام در انتخابات ریاستجمهوری به آقای روحانی رأی بدهم. فکر میکنم در این چهار سال حال مردم ما بهتر شده است. به حقوق اقوام، مذاهب و ادیان توجه خاصی شده است. امیدوارم با ادامه کار این دولت حقوق شــهروندی به خوبی رعایت شود و هیچکس در این سرزمین احساس تبعیض نداشته باشد .»

حمایت فوتبالیها از حسن روحانی از هفته پیش شروع شد. زمانی که علی کریمی در صفحه شــخصی خود صراحتا اعلام کرد رأی او به حســن روحانی است. بعد نوبت به علی دایی رسید. درست است که دایی و کریمی در بسیاری از مــوارد با هم اختلاف دارند اما در این زمینه کاملا همســو هســتند. دایی در مصاحبه با روزنامه گل بدون آنکه عنوان کند به چه کسی رأی میدهد، از دولت یازدهم دفاع کرد و به وعدههای رقبای روحانی تاخت. «به نظر من با وضعیت اقتصــادیای که دولــت قبلی برای مملکت ما به وجود آورد، الان نســبت به آن دوره شــرایط اقتصادی خیلیخیلی بهتر شده است. ما نباید گول شعارها را بخوریم. اکثر آقایان شعار میدهند، شعارهایی که واقعیت پیدا نمیکند. با این سیستم بانکی هزار سال دیگر هم پنج میلیون شغل وجود نخواهد داشت. من از شــما میپرسم کسانی که میتوانستند این کارهایی که شعارش را میدهند، انجام دهند، اگر واقعا مردم و مملکتشــان را دوست داشتند، چرا با توجه به پســتها و جایگاهی که در نظام دارند، به دولتهای قبلی راهکارهایشان را پیشــنهاد ندادند. خب آن زمان میآمدند و تمام این پیشنهادها و راهکارهایی را که الان مدعی آن هســتند، به دولتهای قبلی پیشنهاد میدادند. اگر واقعا هدفشــان خدمت بود، میتوانســتند این وعدهها و ایدهها را با رؤســای قبلی دولتها در میان بگذارند. ببخشــید نکند بعضیها میخواهند در این مملکت معجزه کنند. اگر اینطور است من دیگر حرفی ندارم».

حمایتهای صریح کریمــی و دایی موجی از حمایتهای دیگر چهرهها را به همراه آورد. این حمایتها شنبه در سالن ۱2هزارنفری ورزشگاه آزادی نمود پیدا کرد. جایی که چندین ســتاره استقلال و پرسپولیس هم در جمع هنرمندان و ورزشکاران حامی حســن روحانی دیده میشدند. رضا افتخاری )مدیرعامل اســتقلال(، علیرضا منصوریان )ســرمربی اســتقلال(، مهدی رحمتی، خسرو حیدری، مجید حسینی، مجتبی حقدوست )بازیکنان استقلال(، حمید بابازاده، محمد خرمگاه، بهتاش فریبا )کادر فنی استقلال(، سیدجلال حسینی، علیرضا بیرانوند و حسین ماهینی )بازیکنان پرسپولیس(، فرشته کریمی )ستاره فوتسال بانوان(، محمود خوردبین، حمید درخشــان، رحمان رضایی، ناصر فریادشیران، مهدی دادرس، صادق درودگر، حســین شــمس و... )پیشکســوتان و مربیان فوتبال( از جمله حاضران در همایش بزرگ حمایت از حسن روحانی بودند که برخی از آنها چندجملهای هم صحبت کردند. منصوریان در ســخنان کوتاهی گفت: «امروز قرمز و آبی اینجا جمع شــدهاند تا در کنار شــما از آقای روحانی حمایت کننــد». افرادی مانند کریم باقــری، امیر عابدینی، علــی فتحاللهزاده، حمید گرشاســبی، علیاکبر طاهری، مجتبی محرمی، محمــد نوازی، مهرداد میناوند، حمید اســتیلی، آرش برهانی، ضیا عربشاهی، بهروز سلطانی، مرتضی فنونیزاده، ناصر محمدخانی، علیاکبر استاداسدی، بهنام برزای، روزبه چشمی، میلاد زکیپور، علی قربانی، فرشــید اسماعیلی، سیدحسین حسینی و مرتضی کرمانیمقدم هم عنوان کرده بودند که به حســن روحانی رأی میدهند. جالب اینکه نام برخی از این افراد در فهرســت حامیان نامزدهای دیگر گنجانده شده بود. میرشــاد ماجدی، فرشاد پیوش و کمیل قاســمی از جمله افرادی بود که حضورشــان در بین حامیان رقبای روحانی را تکذیب کردند. حنیف عمرانزاده هم شــنبه با انتشــار متنی تأکید کرد به روحانی رأی میدهد تا بیش از گذشته فهرست حامیان ورزشی نامزدهای اصولگرا زیر سؤال برود. عمرانزاده، مدافع سابق اســتقلال در صفحه شــخصیاش نوشــت. «این مناظرهها را که دیدم ماشــاءلله آقای جهانگیری اگر تو فوتبال بود، دفاع وســط خوبی میشد، با این قد و هیکل به کســی باج نميداد با کسی هم شــوخی نداره، واسه این دولت دوستداشتنی و زحمتکش بزرگترین نعمته .»

ما سپاهانیم و حالا حالا با روحانی

این حمایتها بازتاب گســتردهای پیدا کرد. دیروز نوبت به سپاهان رسید که خود را به صف حامیان حســن روحانی اضافه کند. پرافتخارترین باشــگاه لیگ برتر ایران همزمان با ســفر حســن روحانی به اصفهان با صدور اطلاعیهای از کاندیداتوری حســن روحانــی در انتخابات ریاســتجمهوری حمایت و مردم اصفهان را براي شــرکت پرشور در سخنرانی این کاندیدا دعوت کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده اســت: «یکشنبه 2۴ اردیبهشــت ماه، شهر زیبای اصفهان میزبــان بزرگمرد فرهیخته تدبیر و امید ایرانزمین اســت. به پاس چهار ســال خدمت و تلاش برای اعتلای ســرزمین پرگهرمان توسط دکتر حسن روحانی و دولتمردانــش همه با هم به میدان تاریخــی امام خمینی میرویم و حضور او در شــهرمان را بهیادماندنی خواهیم کرد» باشــگاه سپاهان با انتشار شعاری با عنوان «ما ســپاهانیم و حالاحالا با روحانی» که برگرفته از شــعار معروف این باشگاه )ما سپاهانیم و حالاحالا قهرمانیم( از هوادارانش خواست به استقبال رئیسجمهوری بروند.

حضور گسترده ورزشکاران در آزادی

حمایتها از حســن روحانی به تمامی طیفهای ورزشــی میرســد. روز شــنبه هزارو ۴۰۰ نفر از اهالی ورزش، حمایت خود از حســن روحانی را اعلام کرده بودند که در بین آنها نام ورزشــکاران معروفی مانند بهداد سلیمی، کیمیا علیزاده، احســان حدادی، مجتبی عابدینی، شــهرام محمودی، عادل غلامی، حمیده عباســعلی، تیمور غیاثی، حسن رنگرز، کمیل قاسمی، بهنام محمودی، سارا خادمالشریعه، زهرا نعمتی، حسن یزدانی، ساره جوانمردی، امید نوروزی، مهسا جاور، ندا شهسواری، برادران صمیمی، اوشین ساهاکیان، بهنام یخچالی، محمد جمشیدی، سپیده توکلی، نرجس امامقلینژاد، محمد ترکاشوند، حسن تفتیان، مســعود حجیزواره، مریم طوسی، فرشاد عربی، محسن محمدسیفی، مســعود مصطفیجوکار، آروین معظمی، حسین وفایی، پیمان فخری و... دیده میشــد. برخی از این ورزشکاران شــنبه به ســالن آزادی رفتند. زهرا نعمتی، پرچمدار ایران در المپیک ریودوژانیرو در ســخنانی از مردم خواســت با رأی به روحانی کار نیمهتمام را تمام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.