تلاش فدراسيون شطرنج برای فرار از تعليق

Shargh - - ورزش -

شرق: فدراسیون شطرنج یک هفته فرصت دارد تا از خطر تعلیق نجات پیدا کند. فدراسیون بینالمللی شطرنج )فیده( روز جمعه در حالی رسما خبر تعلیق شطرنج ایران را اعلام کرد که مسئولان این فدراسیون چارهای نداشــتند جز اینکه بار دیگر دســتبهدامان ســران جهانی این رشته شوند تا دوباره از آنها مهلت بگیرند. مهلتی که اگر این بار از آن اســتفاده نشــود، اعتبار و آبــروی ورزش ایران را در مجامع بینالمللی خواهد بــرد. زنگ خطر برای تعلیق شــطرنج ایران از ســه ماه پیش به صدا درآمد. زمانی که مســابقات شطرنج قهرمانی جهان بانوان در تهران به پایان رسید و فدراسیون شطرنج نتوانست هدایای نقدی بازیکنان و مبلغی را که باید بابت میزبانی این رقابتها به فیده بدهد، بهطور کامل پرداخت کند! فدراسیون شطرنج در جریان برگزاری ســههفتهای مسابقات زنان جهان در تهران )بهمن و اسفند 95(، در دو مرحله بهترتیب صــد و ۶۰ هــزار دلار بابت جایزه نقــدی بازیکنان در اختیار فیده قرار داد. این فدراســیون از مجموع ۴5۰ هزار دلار جایزه نقدی رقابتها، در مرحله ســوم هم بخش دیگری از جوایز نقدی مسابقات را پرداخت کرد اما باز هم ۱۸۰ هزار دلار بدهکار شــد. البته این مبلغ جدای از ۱۷5هزاردلاری بود که فدراســیون باید طبق قانون پیش از مسابقات به حساب فیده واریز میکرد کــه در پرداخت آن هم ناتوان بود. اوایل فروردین ماه بود که فدراسیون جهانی شطرنج در نشست خود که با حضور نمایندگان کلیه کشورها برگزار شد، به ایران هشــدار داد که تا دو هفته بدهکاری خود را به فیده پرداخت کند. در شــرایطی که این مهلت دوهفتهای هم تمام شــد اما فدراسیون کشــورمان نتوانست این بدهی را بهطور کامل تأمین کند تا اینکه بالاخره فیده حکــم تعلیق را صــادر کرد. حالا گفته میشــود کل بدهی فدراسیون شطرنج ایران به فیده مبلغ ۸۰ هزار دلار اســت که قرار است در مدت یک هفته پرداخت شــود تا اســم تعلیق از روی این فدراسیون برداشته شــود. شــرکت همراه اول و ســایپا دو حامی مالی فدراسیون شــطرنج در برگزاری مســابقات قهرمانی جهان بانــوان بودند کــه بخشــی از هزینههای این رویداد بزرگ را تقبل کردنــد. حامی مالی دیگر بانک شهر بود. بانکی که وابسته به شهرداری تهران است و مشخص شــده خلف وعده آن موجب شده دست فدراسیون شــطرنج در پوســت گردو بماند. مهرداد پهلــوانزاده، رئیس فدراســیون شــطرنج دراینباره به «شــرق» میگوید: «طبیعی اســت یک رویداد در سطح جهانی هزینههای زیادی را میطلبد اما باید از ابتدا هزینه جوایز را تعیین میکردیم تا به مشــکل بر نخوریم. ما تنها از یک اسپانسر خود 9۰۰ میلیون تومان دریافت کردیم، برخی از اسپانســرها نیز مختصر به ما کمک کردند. بانک شــهر قرار بود 25۰ میلیون تومان پرداخت کند که متأسفانه تنها 5۰ میلیون تومان آن را پرداخت کرده اســت. اگر بانک شهر به تعهدات خود عمل میکرد، میتوانســتیم بدهی را زودتر پرداخت کنیم». او در پاســخ به این سؤال که این بانک وابسته به شهرداری تهران است و بهتر نبود شخصا با رئیس شــهرداری وارد مذاکره میشــدید تا این آبروریزی به وجود نیاید، گفت: «آقای قالیباف را که نمیشود پیدا کرد. ما با بخش مدیریت این بانک صحبت کردیم و به توافق رسیدیم. حالا امیدواریم در این یک هفته بتوانند مابقی تعهداتشــان را به ما بدهنــد که بیش از این با مشکل مواجه نشویم». رقابتهای شطرنج قهرمانی جهان بانوان اولین میزبانی ورزش ایران از یک رویداد سطح بالای جهانی در بخش زنان بود که برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.