پاسداشت اميد و صداقت

Shargh - - ورزش -

وعــده واهی برابر اســت با فریفتن کــه در همه نظامهــای اخلاقــی عملی مردود اســت. در جریان مناظرهها نســبتهای زشــتی به رقیــب انتخاباتی داده شــد. دروغگــو خطابکردن دیگــران در چنین فضایی نشــان از بیاخلاقی گوینــده دارد. دو نامزد برای بالاکشــاندن خــود بیدریغ در تباه نشــاندادن جامعه ایران کوشــیدند و چشم بر ســابقه بستند و همه ایــن تباهی را به دولت روحانی نســبت دادند. این روش جز ناامیدکردن مردم از وضعیت کشور چه معنا دارد؟ برای آنکه مــردم را از رقیب ناامید کنند، سخنها گفتند که بســیاری از آنها ناروا بود و ممکن بــود نتیجــه آن، ناامیدی ملت از کل کشــور و نظام باشــد. بیپروایی در شکســتن همه مرزها چنان بالا گرفت که حتی به حریم خصوصی اشخاص و حقوق آســیبدیدگان هم رحمی نکردند. وقتی محمدباقر قالیبــاف پای دختری را در مناظره به میان میکشــد کــه هیچ ربطی به انتخابات ندارد و تنها نســبتش با سیاست آن است که پدرش وزیر است، آشکارا حریم خصوصی او را نقض کرده اســت. وقتی محمدباقر قالیباف به هــدف رأی گرفتن از مردم چهره معصوم و بیگناه چند کودک معلول در یک خانواده محترم و کمبضاعت را اسباب تبلیغ خود قرار میدهد، بدترین کار غیراخلاقی را مرتکب شده. معلولان بهعنوان یک گروه اجتماعی کمتــوان تحت حمایت ویژه اخلاق و حقوقاند و حتی سرپرستان آنها اجازه ندارند از آنها برای بهرههای سیاســی یا تجاری استفاده یا به زبان دقیقتر، سوءاســتفاده کنند، اما گویی انگیزه کســب قدرت هر کاری را مباح کرده است. «تظاهر» همواره کاری ناپسند و مطرود اســت. تظاهر به چیزیکردن یعنی نشــاندادن چیزی از خود که واقعیت چندانی ندارد و فقط برای هدف خاصی انجام میشــود. چه بسیار از این دست چیزها که از بعضی نامزدها دیدیم و شنیدیم. مناظرههای تلویزیونی، فیلمهای تبلیغاتی و گفتارهای انتخاباتی بعضی نامزدها، ما را به جهانی بــرد کــه در آن اخلاق به ســهولت در برابر چشــم همگان میتوانــد قربانی تلاش برای کســب قدرت شود. اینجا است که اخلاق بازنده میشود. حالا چهار روز بیشــتر بــه روز انتخاب نهایی نمانده اســت. این بار روز انتخاب، فقــط روز انتخاب یک رئیسجمهور نیســت، روزی است که در آن باختی را که تا امروز به اخلاق تحمیل شده است باید جبران کرد. از حاکمیت قانون و قانونمداری بســیار گفتهایم، اما حق آن است کــه اگر اخلاق نباشــد هیچ اثری از قانــون نمیتوان یافت. اخلاق اســاس حقوق است. کسانی که اخلاق نمیدانند ارزشی هم برای قانون قائل نیستند. آنجا که نه اخلاق باشــد نه قانون هیچ چیز نخواهد بود. این بار فقط یک رئیسجمهور انتخاب نمیکنیم، مهمتر از آن، بیاخلاقــی را از خود میرانیم تا راســتگویی و درستکاری و حرمت حیثیت انسانها و امید و صداقت را پــاس بداریم. در روز انتخــاب نهایی، بیاخلاقی را نفی و طرد میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.